:

Är Mail en allmän handling?

Innehållsförteckning:

 1. Är Mail en allmän handling?
 2. Hur lång tid har man på sig att överklaga ett avslagsbeslut om utlämnande av allmän handling?
 3. När blir socialnämndens beslut och därtill hörande utredning allmän handling?
 4. Vad är e-Postloggar?
 5. När blir socialnämndens utredning en allmän handling?
 6. Vad är en allmän handling?
 7. Hur kan du begära ut en allmän handling?
 8. Vem har rätt att ta del av allmänna handlingar?

Är Mail en allmän handling?

När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör.

Hur lång tid har man på sig att överklaga ett avslagsbeslut om utlämnande av allmän handling?

En begäran om utlämnande ska hanteras skyndsamt, normalt inom 24 timmar. Om den anställde som normalt skulle hanterat utlämnandet inte finns på plats måste någon annan hantera begäran.

När blir socialnämndens beslut och därtill hörande utredning allmän handling?

När blir socialnämndens beslut och därtill hörande utredning en allmän handling? ... Detta innebär att beslutet är en offentlig handling när det har expedierats eller när ärendet är slutbehandlat.

Vad är e-Postloggar?

E-postloggar Loggar som innehåller information om varje medarbetares utgående och ingående e-post är allmänna handlingar som lämnas ut på begäran.

När blir socialnämndens utredning en allmän handling?

1 § OSL. När blir socialnämndens beslut och därtill hörande utredning en allmän handling? ... Detta innebär att beslutet är en offentlig handling när det har expedierats eller när ärendet är slutbehandlat. I detta fall är det vanligast att beslutet blir allmän handling när mottagaren får beslutet (expedierat).

Vad är en allmän handling?

 • En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning. För att vara allmän ska handlingen vara förvarad hos polisen och antingen ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats (skapats) där. Alla allmänna handlingar är inte offentliga

Hur kan du begära ut en allmän handling?

 • Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt. Du kan: Använda kontaktformulär. Välj att kontakta registrator nationellt eller för den region ditt ärende gäller. Skicka e-post. Skicka brev. Ringa 114 14. Besöka polisen. Kontakta polisen – adresser, telefonnummer och polisstationer.

Vem har rätt att ta del av allmänna handlingar?

 • Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.