:

Hur motverkar vi försurning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur motverkar vi försurning?
  2. Varför insjöar påverkas mer än havet av surt regn?
  3. Vad är orsaken till försurning?
  4. Vad är problemen med försurning?
  5. Vad är en viktig åtgärd mot försurning?

Hur motverkar vi försurning?

Den viktigaste metoden för att motverka försurning är kalkning. Det kan låta enkelt, men det är en komplex fråga hur man ska kalka för att effekten ska bli den önskade utan att skada närmiljön.

Varför insjöar påverkas mer än havet av surt regn?

Marken försuras och viktiga näringsämnen lakas ut ur skogsmarken. Dessutom sker en utlösning av metaller som kan skada nedbrytarna i marken. Efterhand kommer även sjöar och vattendrag påverkas. I värsta fall försuras även dessa så att vattenlevande organismer skadas.

Vad är orsaken till försurning?

  • Den huvudsakliga orsaken till försurning är den omfattande förbränningen av svavelhaltig kol och olja under 1900-talet. Men kraftigt minskade utsläpp har lett till att nedfallet av sulfat nu är nere på samma nivåer som för hundra år sedan. Idag är skogsbruket en starkt bidragande orsak till försurning.

Vad är problemen med försurning?

  • De största problemen med försurning är: 1 Skador på skogar och sjöar i kalkfattiga områden 2 Försämrade förutsättningar för biologisk mångfald 3 Giftiga metaller frigörs från mark och sediment

Vad är en viktig åtgärd mot försurning?

  • Åtgärder mot försurning En viktig åtgärd för att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid, i enlighet med det s.k. Kyotoprotokollet, är att begränsa användningen av fossila bränslen, vilket även skulle medföra minskade utsläpp av svaveloxid och kväveoxider.