:

Hur många lux ska en nödbelysning lysa?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många lux ska en nödbelysning lysa?
  2. Hur många minuter ska nödbelysning lysa?
  3. När behövs nödbelysning?
  4. Hur ofta ska underhåll av Nödbelysningsanläggningar göras?
  5. Vad visar en Utrymningsskylt?
  6. När ska det finnas utrymningsplan?
  7. Hur ska Nödutgångsskyltar sitta?
  8. I vilka lokaler utrymmen finns krav på nödbelysning?

Hur många lux ska en nödbelysning lysa?

i högriskområden får nödbelysningen inte understiga 10 % av normal belysning och ska vara minst 15 lux.

Hur många minuter ska nödbelysning lysa?

I trapphus utan dagsljusinsläpp eller byggnader högre än åtta våningar ska det finnas nödbelysning. Nödbelysningen ska lysa med en styrka om fem lux i gångstråk i trappor (golvnivå). Vid ett strömbortfall ska nödbelysning lysa i minst 60 minuter.

När behövs nödbelysning?

Boverket anger i sina byggregler (BBR): “Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägarna i byggnader som innehåller hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal.

Hur ofta ska underhåll av Nödbelysningsanläggningar göras?

Nödbelysningsarmaturer (med inbyggt aggregat eller för centralt batterisystem) skall funktionskontrolleras en gång i månaden samt kapacitetstestas en gång per år att den klarar en timmes nöddrift.

Vad visar en Utrymningsskylt?

Nöd- och utrymningsskyltar visar den snabbaste vägen till räddning. Med tydliga pilar guidas man till närmsta nödutgång eller återsamlingsplats.

När ska det finnas utrymningsplan?

I Sverige har vi i stort sett krav på att ha en utrymningsplan på varje arbetsplats. Undantags ges ifall lokalerna är överblicksbara och samtliga som vistas där har god lokalkännedom. Det innebär med andra ord att arbetsplatser som har besökare utifrån behöver upprätta en plan.

Hur ska Nödutgångsskyltar sitta?

Skyltar bör placeras så att det tydligt framgår var utrymningsvägarna finns t. ex. över en dörröppning eller hängande från innertaket. Skyltarnas storlek ska anpassas till betraktningsavståndet men i stora samlingslokaler ska skylthöjden alltid vara minst 200 millimeter, annars räcker vanligtvis 100 millimeter.

I vilka lokaler utrymmen finns krav på nödbelysning?

Nödbelysning ska finnas i samtliga trapphus som är utrymningsvägar i byggnader med fler än 8 våningsplan. Samlingslokal för mer än 150 personer ska förses med nödbelysning som lyser upp hela lokalen med min 0,5 lux på golv. Samtliga samlingslokaler ska ha hänvisningsarmaturer.