:

Hur bokför man en skuld?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man en skuld?
 2. Vad menas med långfristiga fordringar?
 3. Hur bokföra avskrivning av skuld?
 4. Vad är en långfristig skuld?
 5. Vad innebär Bokföring av skulder?
 6. Vad är en långfristig skuld för företagslån?
 7. Vad är kortfristiga skulder?

Hur bokför man en skuld?

En återbetalning av en kortfristig skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen. En kortfristig skuld av olevererade varor eller ej uförda tjänster bokas bort när varorna har levererats eller då tjänsterna har utförts.

Vad menas med långfristiga fordringar?

fordringar som förfaller tidigast om ett år. Posten långfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under anläggningstillgångar. Jfr kortfristiga fordringar.

Hur bokföra avskrivning av skuld?

En amortering av en skuld bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en skuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen. En skuld av olevererade varor eller ej uförda tjänster bokas bort när varorna har levererats eller då tjänsterna har utförts.

Vad är en långfristig skuld?

 • En skuld klassificeras som en långfristig skuld om redovisningsenheten avser att återbetala skulden efter mer än 1 år. Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument och som använder långfristiga skulder i sin handelsportfölj klassificerar långfristiga skulder som varulager. I baskontoplanen

Vad innebär Bokföring av skulder?

 • Bokföring av skulder Alla skulder tillhör den passiva sidan av balansräkningen. Det innebär att skulder och eget kapital tillsammans med obeskattade reserver och avsättningar bokförs på kreditsidan av balansräkningen.

Vad är en långfristig skuld för företagslån?

 • Företagslån som ska återbetalas inom ett år från redovisningstillfället klassificeras som kortfristig skuld, medan ett lån som ska återbetalas senare än ett år bokförs som långfristig skuld. Bokföringskonton för lånebelopp beroende på klassificering: Kortfristiga lån (under 12 mån) bokas på 28-konto, t.ex. 2840.

Vad är kortfristiga skulder?

 • Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år. Vanliga kortfristiga skulder är leverantörsskulder, skatteskulder, moms och interimsskulder. Långfristiga skulder är skulder som förfaller först efter ett år.