:

Hur bokföra försäljning av näringsbetingade andelar?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra försäljning av näringsbetingade andelar?
  2. Hur bokförs aktier i dotterbolag?
  3. Hur bokförs en aktieutdelning?
  4. Hur bokför man fonder?
  5. Hur bokför man försäljning av inkråm?
  6. Hur bokföra andelar i koncernföretag?

Hur bokföra försäljning av näringsbetingade andelar?

En vinst eller en förlust vid försäljning av näringsbetingade andelar bokförs i kontogrupp 80, 81 eller 82. En nedskrivning av näringsbetingade andelar bokförs genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 80, 81 eller 82 debeteras.

Hur bokförs aktier i dotterbolag?

Man brukar bokföra innehav i dotterföretag, intresseföretag eller joint venture i kontogrupp 13.

Hur bokförs en aktieutdelning?

Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning". Resterande del av vinsten bokas om från konto 2098 till konto 2091 "Balanserad vinst eller förlust".

Hur bokför man fonder?

Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument klassificerar finansiella placeringar som varulager. Man brukar bokföra finansiella placeringar i kontogrupp 13, kontogrupp 18 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Hur bokför man försäljning av inkråm?

Resultatet vid en försäljning av en verksamhet (inkråmet) redovisas i kontogrupp 39 om försäljningen innebär en vinst och i kontogrupp 79 om försäljningen innebär en förlust.

Hur bokföra andelar i koncernföretag?

Vid förvärv av ett dotterföretag kommer det förvärvande företaget, moderföretaget, att redovisa andelar i koncernföretag i sin balansräkning. Det värde som ska redovisas som andelar i koncernföretag i balansräkningen är anskaffningsvärdet. Hur anskaffningsvärdet beräknas behandlas inte i detta blogginlägg.