:

På vilket konto bokförs amortering?

Innehållsförteckning:

  1. På vilket konto bokförs amortering?
  2. Hur bokföra ränta på bankkonto?
  3. Hur bokförs ränteintäkter?
  4. Hur bokför jag avbetalning?
  5. Är amortering en kostnad företag?
  6. Vad är ränteintäkter?
  7. Vad innebär ränteintäkter?

På vilket konto bokförs amortering?

Man brukar bokföra amortering i kontogrupp 23 eller kontogrupp 24 och räntekostnader i kontogrupp 84. En amortering skall bokföras i balansräkningen när en verklig avbetalning av skulden har gjorts och ränteutgiften skall bokföras i resultaträkningen när räntebetalningen sker.

Hur bokföra ränta på bankkonto?

Ränta betalas normalt i efterskott varför det normalt uppstår ett behov av att periodisera ränteinkomster för att kunna redovisa rätt ränteintäkter under en redovisningsperiod. Upplupen ränta redovisas genom att en tillgång av upplupen ränta bokförs i balansräkningen och att en ränteintäkt bokförs i resultaträkningen.

Hur bokförs ränteintäkter?

Per balansdagen förutbetalda ränteintäkter redovisas som en förutbetald intäkt (skuld). Den förutbetalda räntan debiteras t. ex. konto 8310 Ränteintäkter från omsättningstillgångar och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Hur bokför jag avbetalning?

Vid avbetalningsköp bokför man och drar av momsen på hela inköpet när man får kontraktet. Den kvarvarande skulden läggs på ett skuldkonto som minskas varefter avbetalningarna görs. Räntekostnaderna bokförs också varefter de förfaller och betalas.

Är amortering en kostnad företag?

Nej, amortering är inte en kostnad.

Vad är ränteintäkter?

Till ränteintäkter räknas bl. a. räntor och räntesubventioner, bötes- och dröjsmålsräntor samt sådana kreditreserverings- o.a. provisioner som bestäms på basis av tid och kreditbelopp.

Vad innebär ränteintäkter?

Ränteintäkter är intäkter på ränta som man fått genom lämnade fordringar hos fysiska eller juridiska personer. Det kan till exempel uppkomma om ditt företag lånar ut pengar till ett annat företag eller på ett bankkonto.