:

Hur bokför amortering?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför amortering?
  2. Hur bokför man en revers?
  3. Hur bokför man pantbrev?
  4. Är ett lån en intäkt?
  5. Är ett banklån en tillgång?
  6. Hur bokför man expeditionsavgift?
  7. Vad händer med en revers?

Hur bokför amortering?

Man brukar bokföra amortering i kontogrupp 23 eller kontogrupp 24 och räntekostnader i kontogrupp 84. En amortering skall bokföras i balansräkningen när en verklig avbetalning av skulden har gjorts och ränteutgiften skall bokföras i resultaträkningen när räntebetalningen sker.

Hur bokför man en revers?

Mer om Revers En revers fungerar som ett underskrivet avtal gällande en skuld, mellan två eller flera parter. I en revers bör det framgå hur stor skulden är, vem som ska betala till vem (borgenär respektive gäldenär), samt på vilket sätt skulden ska betalas.

Hur bokför man pantbrev?

Löpande bokföring Stämpelskatt och expeditionsavgifter i samband med inteckningar och pantbrev i fast egendom, näringsverksamhet och tomträtt kan debiteras konto 6990 Övriga externa kostnader, alternativt särredovisas i debet på konto 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla (BAS 2021).

Är ett lån en intäkt?

En återbetalning av ett lån bokförs enbart i balansräkningen medan en bortskrivning av en låneskuld skall bokföras i balansräkningen och som en intäkt i resultaträkningen.

Är ett banklån en tillgång?

I balansräkningen delas skulder upp i långfristiga och kortfristiga skulder. De kortfristiga skulderna förfaller till betalning inom ett år, till exempel skatteskulder, moms och leverantörsskulder. De långfristiga skulderna förfaller efter mer än ett år, som t ex banklån och kontokredit.

Hur bokför man expeditionsavgift?

En intäkt som avser en faktureringsavgift klassificeras normalt som en fakturerad kostnad eftersom den här avgiften syftar till att kompensera för merkostnader i en redovisningsenhet. I baskontoplanen bokförs faktureringsavgifter i kontogrupp 35.

Vad händer med en revers?

Det här betyder att reversen mellan er kommer tas upp i bouppteckningen då det är en skuld som din sambo har. ... Beroende på hur mycket skulder din sambo har bör du i detta läge få betalt för din revers. Eftersom din sambo är skyldig dig pengar och det har upprättats ett skuldebrev så går det före eventuella arv.