:

Hur bokför jag en dator?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför jag en dator?
  2. Är dator en inventarie?
  3. Är dator en anläggningstillgång?
  4. Hur bokför man datortillbehör?
  5. Hur bokför man en skrivare?
  6. Är en dator avdragsgill?
  7. När ska inköp bokföras?
  8. Vad är en anläggningstillgång?
  9. Vad anses som förbrukningsmaterial?

Hur bokför jag en dator?

Du bokför kostnaden på kontot ”förbrukningsinventarier”, hela beloppet läggs i resultaträkningen och minskar resultatet. Om datorn kostar mer än 22 400 kr (ex. moms) ska den betraktas som inventarie och bokförs som en sådan i balansräkningen.

Är dator en inventarie?

Om datorn kostar mer än ett halvt prisbasbelopp är grundregeln att den anses vara en inventarie och skall skrivas av under uppskattning om hur länge den skall användas, till exempel i 3-5 år.

Är dator en anläggningstillgång?

Datorer och datorutrustning kan räknas till företagets anläggningstillgångar och bokförs i så fall som inventarier, maskiner och inventarier, inköp. Här kan konto 1250 Datorer användas.

Hur bokför man datortillbehör?

Datortillbehören bokförs som en materiell anläggningstillgång med en planenlig avskrivningstid om tre år. I samband med anskaffningen av datortillbehören görs en skattemässig avskrivning på hela utgiften exklusive moms.

Hur bokför man en skrivare?

Vid bokföringen av årets avskrivning bokför du mellan ett konto med anskaffningsvärde såsom exempelvis konto 1210 mot ett tillhörande avskrivnings konto såsom 1219 för att hålla koll på den ekonomiska värdet för just den tillgången.

Är en dator avdragsgill?

När du som är enskild näringsidkare köper en dator eller mobiltelefon som bokförs och används i verksamhet är hela utgiften avdragsgill antingen direkt eller genom årliga värdeminskningsavdrag. ... Det gäller även om du kommer att använda datorn eller telefonen till viss del privat.

När ska inköp bokföras?

Använder du kontantmetoden så ska inköpen bokföras när du betalar för varan eller tjänsten men använder du faktureringsmetoden så bokför du inköpen både när du mottagit fakturan och när du betalar för fakturan.

Vad är en anläggningstillgång?

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas. ... Dessa är immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar. Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar med ett bestående värde vars nyttjandeperiod anses vara högst fem år.

Vad anses som förbrukningsmaterial?

Material som har kort livslängd på ett år eller mindre och av obetydligt värde. Det kan både vara varor som förbrukas såsom batterier, glödlampor och papperspåsar, men även material som används i tillverkning, men som ej är en del av själva varan såsom klister, knappar och hinkar.