:

Hur bokför man erhållen utdelning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man erhållen utdelning?
  2. Hur bokförs utdelning i AB?
  3. När får man göra Anteciperad utdelning?
  4. Hur bokför man en aktieutdelning?
  5. Hur bokför man utdelning från dotterbolag?
  6. När och under vilka förutsättningar skall man boka en utdelning som intäkt?

Hur bokför man erhållen utdelning?

Klassificeringen av erhållen utdelning är viktig för att kunna upprätta årsredovisning, koncernredovisning och inkomstdeklaration på ett korrekt sätt. Erhållen utdelning på aktier i dotteföretag redovisas i kontogrupp 80 och erhållen utdelning på aktier i intresseföretag redovisas i kontogrupp 81.

Hur bokförs utdelning i AB?

Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning". Resterande del av vinsten bokas om från konto 2098 till konto 2091 "Balanserad vinst eller förlust".

När får man göra Anteciperad utdelning?

En anteciperad utdelning innebär att moderföretaget redovisar utdelningen från ett dotterföretag samma år som vinsten intjänats av dotterföretaget. Utbetalningen kan dock inte ske förrän dotterföretagets bolagsstämma nästkommande år har beslutat om utdelningen.

Hur bokför man en aktieutdelning?

När ett aktiebolag lämnar utdelning till en aktieägare ska bolaget eller den som sköter utbetalningen åt bolaget, till exempel en bank eller Euroclear, redovisa denna och den avdragna preliminära skatten eller innehållna kupongskatten till Skatteverket på KU31.

Hur bokför man utdelning från dotterbolag?

Hur bokförs det? Den anteciperade utdelningen bokförs i holdingbolaget (moderbolaget) redan vid årets bokslut och tas upp som intäkt och fordran på verksamhetsbolaget (dotterbolaget). I dotterbolaget som delar ut, bokförs den anteciperade utdelningen först nästa räkenskapsår när beslut tagits på årsstämman.

När och under vilka förutsättningar skall man boka en utdelning som intäkt?

Utdelning kan endast göras från fritt eget kapital, normalt sett årets och tidigare års vinster, som fastställts på senaste årsstämma. Om verksamhetsbolaget ägs via ett holdingbolag uppkommer intäkten för utdelningen först vid tidpunkten för verksamhetsbolagets årsstämma, det vill säga under nästa räkenskapsårsår.