:

Hur blir man företagsläkare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man företagsläkare?
  2. Vad gör Previa?
  3. Vad är bra med företagshälsovård?
  4. Vilken roll har företagshälsovården vid arbetsmiljöarbete?
  5. Vad gör man hos företagshälsovården?
  6. Vad kan Previa hjälpa till med?
  7. Är Previa privat?
  8. Varför ska man ha företagshälsovård?

Hur blir man företagsläkare?

För att kunna söka utbildningen krävs att man redan har en klinisk specialistutbildning. Företagsläkarutbildningen utgjordes tidigare av en kortare tilläggsutbildning alternativt fem års utbildning i basspecialiteten Arbets- och miljömedicin.

Vad gör Previa?

Utbilda inom hälso- och arbetsmiljöområdet. Göra kartläggningar och riskbedömningar. Föreslå och genomföra insatser på arbetsplatsen som underlättar arbetet med att skapa en god arbetsmiljö som främjar hälsa och förebygger ohälsa.

Vad är bra med företagshälsovård?

Vad är företagshälsovård? De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården bidrar genom sitt arbete till att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker. Deras insatser ingår som en viktig del i företagets/organisationens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering.

Vilken roll har företagshälsovården vid arbetsmiljöarbete?

Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet.

Vad gör man hos företagshälsovården?

Företagshälsovården (Företagshälsan) är en oberoende expertresurs inom både psykisk och fysisk arbetsmiljö samt rehabilitering. De arbetar med att förebygga och undanröja hälsorisker. De identifierar och beskriver också sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.

Vad kan Previa hjälpa till med?

Previas samlade expertkunskap. Våra experter hjälper er inom allt ifrån arbetsmiljö och ledarskap till hälsa, rehabilitering och krishantering. Vi gör det enkelt för er att arbeta både proaktivt och reaktivt med arbetsplatsen och hälsan. Vi har samlat heltäckande kompetenser på ett ställe.

Är Previa privat?

Som en privat vårdgivare inom hälso- och sjukvården är Previa personuppgiftsansvariga för större delen av behandlingen av personuppgifter i verksamheten. Som personuppgiftsansvarig bestämmer Previa ändamål och medel för behandling av personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar.

Varför ska man ha företagshälsovård?

”Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården ska särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.”