:

Hur jobbar Sverige med Agenda 2030?

Innehållsförteckning:

  1. Hur jobbar Sverige med Agenda 2030?
  2. Hur jobbar kommuner med Agenda 2030?
  3. Vilka principer ska gälla för genomförandet av Agenda 2030?
  4. Vad kostar verksamheten i din kommun?
  5. Hur uppkom Agenda 2030?

Hur jobbar Sverige med Agenda 2030?

Sveriges frivilliga rapport om arbetet med Agenda 2030 lämnas till FN. ... Rapporten visar att Sverige har såväl ett gott utgångsläge som flera utmaningar för att lyckas genomföra målen i Agenda 2030. Rapporten redovisas på FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) i juli 2021.

Hur jobbar kommuner med Agenda 2030?

Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att bidra till utvecklingen av lokalt självstyre i ett antal prioriterade samarbetsländer. Genom demokratifrämjande insatser och metodutveckling bidrar det kommunala partnerskapsprogrammet samtidigt till implementeringen av Agenda 2030 globalt.

Vilka principer ska gälla för genomförandet av Agenda 2030?

Genomförandet av agendan ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. Agendan sträcker sig till år 2030 men arbetet för hållbar utveckling bör präglas av långsiktighet och uthållighet även bortom detta år. Det mål som föreslås i propositionen ger förutsättningar för en sådan uthållighet.

Vad kostar verksamheten i din kommun?

I genomsnitt kostar infrastruktur och skydd 3009 kronor per invånare och motsvarar 6,5procent av verksamhetens kostnader. De verksamheterna med störst omsättning inom detta område är gator och vägar samt parkering, fy- sisk och teknisk planering och räddningstjänst.

Hur uppkom Agenda 2030?

När världens ledare samlades i Rio de Janeiro för en FN-konferens om hållbar utveckling år 2012 beslutades det att nya mål skulle tas fram för att ersätta millenniemålen, och att det skulle vara en bred och inkluderande process.