:

Varför arbeta med värdegrund i skolan?

Innehållsförteckning:

 1. Varför arbeta med värdegrund i skolan?
 2. Vad tar man upp i läroplanernas avsnitt om värdegrund och uppdrag?
 3. Varför har förskolan ett värdegrundsarbete?
 4. Varför ska man ha en värdegrund?
 5. Vad tar man upp i läroplanernas avsnitt om mål och riktlinjer?
 6. Vad tar man upp i Lpfö 18 avsnitt om värdegrund och uppdrag?
 7. Vad är arbetet med värdegrunden i skolan?
 8. Hur ska värdegrundsarbetet genomsyra skolan?
 9. Vad är värdegrundsarbete viktigt för studiero?
 10. Vad är arbetet med värdegrunden?

Varför arbeta med värdegrund i skolan?

Förskolans och skolans värdegrundsarbete ska skapa ett klimat där barn och elever känner sig trygga och respekterade. Det ska också främja likabehandling och barns och elevers rätt till delaktighet och inflytande.

Vad tar man upp i läroplanernas avsnitt om värdegrund och uppdrag?

”Skolans uppdrag” är det i särklass mest omfångsrika avsnittet under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Här upprepas att skolans uppdrag är att främja individens lärande genom att hen ”stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, s9) och att skolan skall präglas av omsorg av individen.

Varför har förskolan ett värdegrundsarbete?

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.

Varför ska man ha en värdegrund?

Varför är värdegrunder och företagskultur så viktigt? Värdegrunderna visar vad som värdesätts av företaget. De hjälper personalen att agera på ett önskvärt sätt och finns även som stöd när olika beslut ska tas. Värdegrunderna kan även användas för att motarbeta och minimera ett negativt och oönskat beteende.

Vad tar man upp i läroplanernas avsnitt om mål och riktlinjer?

I Läroplanens ”Övergripande mål och riktlinjer” presenteras ”de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan” (Lgr 11, s. 12).

Vad tar man upp i Lpfö 18 avsnitt om värdegrund och uppdrag?

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer.

Vad är arbetet med värdegrunden i skolan?

 • Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. ... Modulen Främja likabehandling visar hur skolan kan arbeta för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter.

Hur ska värdegrundsarbetet genomsyra skolan?

 • Värdegrundsarbetet ska genomsyra skolans verksamhet. Skolans personal behöver se det som en del av skolans kunskapsuppdrag. Värden såsom jämställdhet och mänskliga rättigheter lyfts i flera av skolans kurs- och ämnesplaner och ska därför ingå i ämnesundervisningen för dessa ämnen. Arbeta för samsyn i värdegrundsfrågor

Vad är värdegrundsarbete viktigt för studiero?

 • Värdegrundsarbete viktigt för studiero. Elever som känner sig trygga och inkluderade har en mer positiv bild av skolan. Därför är värdegrundsarbetet viktigt för att främja studiero. Här får ni förslag på hur ni kan arbeta. Det här stödmaterialet riktar sig främst till dig som arbetar i grundskolan, men kan även användas i andra skolformer.

Vad är arbetet med värdegrunden?

 • Arbetet med värdegrunden är en del av undervisningen och sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. Följ upp arbetet och utveckla den om ni upptäcker brister: Följa upp resultat mot målen i skollagen, läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Analysera resultaten och bedöm utvecklingsbehov.