:

Hur kan man arbeta hälsoförebyggande på?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man arbeta hälsoförebyggande på?
  2. Vad gör en elevhälsa?
  3. Hur jobbar EHT?
  4. Vad gör en skolläkare?
  5. Vad får en kurator göra?
  6. Vad menas med EHT?
  7. Vad är EHT samtal?

Hur kan man arbeta hälsoförebyggande på?

Det förebyggande arbetet utgår från ett patogent perspektiv och innebär att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Arbetet börjar med att identifiera och kartlägga de faktorer som utgör risker för olika former av ohälsa eller hinder i lärandet. Det behöver göras på individ, grupp och organisationsnivå.

Vad gör en elevhälsa?

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Hur jobbar EHT?

Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem. De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i skolan. I elevhälsoteamen är rektorn ordförande.

Vad gör en skolläkare?

Att vara skolläkare Skolläkaren har fördjupad medicinsk kunskap inom områdena tillväxt, utveckling, endokrinologi, psykisk hälsa, specifika skolsvårigheter, långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i skolan, vaccinationer och smittskydd samt hälsofrämjande arbete.

Vad får en kurator göra?

– Mitt jobb innebär att lyssna, stötta, ge råd och hjälpa till att hitta lösningar på frågor och funderingar. Jag kan också stötta om det känns jobbigt att prata med någon lärare eller annan vuxen på skolan. Jag kan även hjälpa till att ta kontakt med till exempel socialtjänsten eller psykiatrin om det behövs.

Vad menas med EHT?

Elevhälsans samlade kompetenser kallas ofta för elevhälsoteam (EHT). ... Ibland sker det, men det mesta av elevhälsans arbete sker enskilt före respektive kompetens utan gemensam riktning. För att kunna ha ett gemensamt mål behöver vi först har klart för oss vad skolans och elevhälsans uppdrag är.

Vad är EHT samtal?

Traditionella EHT-möten utgår från att det sker i ett klassrum är lärarens angelägenhet snarare än skolans. ... Kanske tänker man att vissa möten kan ha karaktär av EHM och andra kan vara mer traditionella så att elevhälsan kan få egna tider att diskutera skolans arbete.