:

Vilka lagar förordningar och styrdokument utgår förskolans arbete ifrån?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka lagar förordningar och styrdokument utgår förskolans arbete ifrån?
  2. Hur styr läroplanen arbetet i förskolan?
  3. Vilka regler gäller på förskolan?
  4. Hur använda läroplanen i förskolan?
  5. Vilka regler och rutiner finns och vad är pedagogiska tanken bakom de rutinerna?

Vilka lagar förordningar och styrdokument utgår förskolans arbete ifrån?

Skollagen reglerar bland annat vilka rättigheter och skyldigheter barn och deras vårdnadshavare har. Läroplanen beskriver förskolans värdegrund, vad barnen ska få möta under sin tid i förskolan och vilket ansvar rektorn och förskollärarna har.

Hur styr läroplanen arbetet i förskolan?

I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns läroplan för förskolan, för obligatoriska skolväsendet samt för de frivilliga skolformerna: Lpfö 98 för förskolan. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11.

Vilka regler gäller på förskolan?

Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola, det vill säga minst 525 avgiftsfria timmar per år i förskolan. Det gäller alla barn, oavsett föräldrarnas sysselsättning och familjens situation i övrigt.

Hur använda läroplanen i förskolan?

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.

Vilka regler och rutiner finns och vad är pedagogiska tanken bakom de rutinerna?

Tanken bakom dessa rutiner bygger på idéer och ideal om hur en verksamhet ska fungera. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) skriver också om att se värdet i rutinerna och att många småbarnsavdelningar styrs av rutiner och omsorg. Det är därför viktigt att ta vara på dessa situationer och skapa goda relationer.