:

Hur jobbar vi med barnkonventionen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur jobbar vi med barnkonventionen?
 2. Varför arbeta med barnkonventionen?
 3. Hur arbeta med barnkonventionen i skolan?
 4. Hur skulle man kunna jobba med barnkonventionen i förskola skola för att lära barnen om detta?
 5. När gäller barnkonventionen?
 6. Hur barnkonventionen kom till?
 7. Hur kan förskolan arbeta med barnkonventionen?
 8. Vad är barnkonventionen för någonting?
 9. Hur påverkar barnkonventionen skolan?

Hur jobbar vi med barnkonventionen?

Barnkonventionen fastställer att barn har rätt att bilda sina egna åsikter och fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet. Vid beslut som kan komma att påverka barnets liv, ska vuxna ta hänsyn till barnets åsikt.

Varför arbeta med barnkonventionen?

Barnkonventionens syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990.

Hur arbeta med barnkonventionen i skolan?

Det finns många sätt att diskutera ungas rättigheter på. Genom övningar som rollspel eller gruppdiskussioner kan man hjälpa deltagarna att blotta fördomar, få nya perspektiv och leka fram förslag på lösningar på barnrättsrelaterad problematik.

Hur skulle man kunna jobba med barnkonventionen i förskola skola för att lära barnen om detta?

Det handlar om hur vi är mot varandra, att alla människor är lika mycket värda och att ingen får diskrimineras (artikel 2 i barnkonventionen). Läroplanen har också detta tydligt formulerat. Ett sätt att arbeta med värdegrunden är att prata om allas lika värde, att vi måste tänka på hur vi möter varandra.

När gäller barnkonventionen?

Sedan 1 januari 2020 gäller barnkonventionen som svensk lag. Barnkonventionen antogs av FN 1989. Sverige anslöt sig 1990 och har sedan dess varit bundet av konventionen och bestämmelserna i den. Genom att göra barnkonventionen till lag är tanken att den ska få ett större genomslag i praktiken.

Hur barnkonventionen kom till?

Men på 70-talet framkom att barn var en av de grupper som var i behov av ett starkare skydd. Under tio års tid arbetade man fram det dokument som skulle bli barnkonventionen och 1989 antogs den av FN:s generalförsamling. ... Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Hur kan förskolan arbeta med barnkonventionen?

Övningen består av en rituppgift där barnen får lära sig om några av de grundläggande rättigheterna i barnkonventionen....Ni kommer att arbeta med följande:

 • Kolla – Titta på filmen ”Vad är barnkonventionen” och berätta om barnkonventionen.
 • Börja – Rituppgift. ...
 • Fortsätt – Samtalsuppgift.

Vad är barnkonventionen för någonting?

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under och förbundit sig att följa reglerna. ... Det är vårt uppdrag att hjälpa de anslutna länderna att hålla vad de lovat.

Hur påverkar barnkonventionen skolan?

Hur påverkar barnkonventionen skolan och reglerna i skollagen? ... Enligt artikel 28 i barnkonventionen ska ett barn ha rätt till utbildning. Barnets rätt till utbildning finns i bestämmelser i Regeringsformen och skollagen. Källor: 2 kapitlet 18 § första stycket regeringsformen och 7 kapitlet 2–3 §§) skollagen.