:

Hur arbetar Arbetsmiljöinspektionen?

Innehållsförteckning:

 1. Hur arbetar Arbetsmiljöinspektionen?
 2. Vilka regler gäller för inspektioner av vårdavdelningar?
 3. Vad kräver Arbetsmiljöverket?
 4. Vad gäller för arbetsmiljöinspektörer?
 5. Vilka befogenheter har Arbetsmiljöverket?
 6. Varför kommer Arbetsmiljöverket?
 7. Vilka punkter ingår i en inspektion el?
 8. Vad ingår i en inspektion?
 9. Vad ska ingå i en arbetsmiljöpolicy?
 10. Vilka ska ingå i en Skyddskommitte?

Hur arbetar Arbetsmiljöinspektionen?

Normalt inspekterar vi de arbetsplatser som vi bedömer har de största arbetsmiljöriskerna, men vi arbetar också i projekt och kampanjer där vi riktar oss mot särskilda arbetsmiljöproblem eller branscher. Oftast talar vi om för arbetsgivarna att vi tänker komma på besök. Det sker via brev, e-post eller telefon.

Vilka regler gäller för inspektioner av vårdavdelningar?

Vid inspektionen kontrollerar vi att du som arbetsgivare lever upp till arbetsmiljöreglerna....Under inspektion gäller bland annat att:

 • den i största möjliga mån genomförs utomhus,
 • antalet deltagare är så få som möjligt utöver inspektörerna, och att.
 • vi inte tar i hand när vi hälsar.

Vad kräver Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning.

Vad gäller för arbetsmiljöinspektörer?

Arbetsmiljöinspektörer arbetar med att följa upp att arbetsgivaren och de anställda har de rutiner för arbetsmiljön som lagar och regler kräver. Arbetsmiljöinspektören inspekterar arbetsplatser för att kontrollera att arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter följs.

Vilka befogenheter har Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket ansvarar inte för arbetsmiljön utan bevakar arbetsmiljön och kontrollerar att arbetsgivaren följer lagstift ningen. Arbetsmiljöverket inspekterar därför arbetsplatserna. Om arbetstagaren vill prata med någon om arbetsmiljön måste han eller hon veta vilka som är ansvariga på arbetsplatsen.

Varför kommer Arbetsmiljöverket?

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en riktad tillsynsinsats med fokus på riskutsatta branscher för smittspridning av covid-19. Det är viktigt att arbetsgivarna arbetar förebyggande för att minska smittspridning på arbetsplatserna.

Vilka punkter ingår i en inspektion el?

Genom tillsyn identifierar vi om det finns brister i innehavarens hantering av elanläggningen. Det kan handla om en säkerhetsbrist i själva anläggningen eller att innehavarens sätt att arbeta med anläggningen inte håller måttet.

Vad ingår i en inspektion?

Vid inspektion kontrolleras de faktiska förhållandena på plats. Inspektionen är oftast en oanmäld kontroll som ger en bild av hur verksamheten fungerar och bedrivs vid kontrolltillfället.

Vad ska ingå i en arbetsmiljöpolicy?

Ni ska ta fram en arbetsmiljöpolicy. I den ska ni beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i er verksamhet för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Vid utarbetandet av policyn ska ni beakta både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som inverkar på arbetsmiljön.

Vilka ska ingå i en Skyddskommitte?

Vid ett arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska det finnas en skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna. En skyddskommitté ska tillsättas även vid arbetsställen med mindre antal arbetstagare, om det begärs av arbetstagarna.