:

Har vi mycket uran i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Har vi mycket uran i Sverige?
  2. Hur länge kommer det finnas uran?
  3. Vart i världen finns uran?
  4. Var köper Sverige sitt uran?
  5. Hur mycket uran i Sverige?
  6. Får man av uran?
  7. Hur lång livslängd har ett kärnkraftverk?
  8. Varifrån kommer det uran som används i svenska kärnkraftverk?
  9. Finns det andra varianter av uran?
  10. Hur mycket kärnavfall producerar Sverige?

Har vi mycket uran i Sverige?

Uran används som bränsle i kärnkraftverk och är vanligt förekommande i svensk berggrund. I dag är det möjligt att utvinna uran i Sverige och de senaste åren har det förekommit omfattande prospektering efter uran. Kommuner som har betydande uranfyndigheter har efterfrågat lagstiftning för att förhindra uranbrytning.

Hur länge kommer det finnas uran?

Hur länge räcker uranet? Med nuvarande förbrukning räcker världens tillgångar av uran i närmare 100 år. Inom 30–50 år kommer med all sannolikhet nya typer av reaktorer att finnas tillgängliga för kommersiell användning.

Vart i världen finns uran?

Uran bryts i underjordiska gruvor eller i dagbrott. En tredje möjlighet som användas på några få ställen är så kallad in situ-lakning, som innebär mindre intrång i naturen än de övriga metoderna. De viktigaste länderna för kommersiell uranbrytning är Australien, Kazakstan, Kanada, Ryssland, Niger och Namibia.

Var köper Sverige sitt uran?

Svensk kärnkraft är beroende av uran som bränsle. Vi har i Sverige valt att inte exploatera de uranfyndigheter som faktiskt finns inom våra gränser. Vår svenska kärnkraftsindustri köper i stället uran från i huvudsak tre områden: Australien, Kanada och Ryssland. Ungefär 40% av uranet kommer från Ryssland.

Hur mycket uran i Sverige?

I Sverige finns de största sammanhängande uranfyndigheterna i Billingen i Västergötland med en genomsnittlig utanhalt på 300 gram uran per ton malm, dvs 0,03 procent. I urbergsmalm i Norrland kan det finnas begränsade områden med upp till 1 000 gram uran per ton malm (0,1 procent).

Får man av uran?

Uran är ett svagt radioaktivt, metalliskt grundämne, som förekommer naturligt i berg, jord och vatten....Uran.

Genomsnittliga halter (variationerna kan vara stora):
Ytvatten0,01–4 mikrogram/liter

Hur lång livslängd har ett kärnkraftverk?

Med andra ord den totala livscykeln. Ett vindkraftverk beräknas hålla i tjugo år medan ett kärnkraftverk ska ha en livstid på sextio år – även om Ringhals 1 och 2 stängdes efter fyrtiofem år, vilket analysen tar hänsyn till.

Varifrån kommer det uran som används i svenska kärnkraftverk?

I Sverige finns mycket uran, ofta i granit och alunskiffer. Halten uran är dock så låg att det i dagsläget inte är kostnadseffektivt att utvinna det. Det uran som används i de svenska kärnkraftverken bryts därför utomlands. För att driva de svenska kärnkraftverken går det åt cirka 1 500 ton naturligt uran per år.

Finns det andra varianter av uran?

Den svagt radioaktiva metallen uran är det tyngsta naturliga grundämnet och en av de vanligaste metallerna i alla världsdelars berggrund. Uran består av tre isotoper (olika former av samma grundämne): uran-234, uran-235, och uran-238. ... Uran till svenska reaktorer importeras.

Hur mycket kärnavfall producerar Sverige?

En kärnreaktor producerar i genomsnitt 20 ton använt kärnbränsle per år. I dag förvaras knappt 6500 ton använt kärnbränsle i CLAB. När vi i framtiden slutar att använda de svenska kärnkraftverken kommer de att ha producerat drygt 12 000 ton använt kärnbränsle.