:

Vad räknas som brandcell?

Innehållsförteckning:

  1. Vad räknas som brandcell?
  2. Hur länge står en branddörr emot brand?
  3. Vad är Brandskyddstätning?
  4. Hur stor får en brandcell vara?
  5. Vad är Brandcellsgränser?
  6. Vad är en utrymningsväg?
  7. Måste en branddörr vara stängd?
  8. Vad är brandtätning?
  9. Vem får utföra brandtätning?

Vad räknas som brandcell?

I Boverkets byggregler, BBR, definieras vad en brandcell är: "Med brandcell avses en avskild del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden eller andra byggnader.

Hur länge står en branddörr emot brand?

Branddörrar kommer i olika säkerhetsklasser där man anger hur lång tid de klarar av att stå emot en brand. A30 innebär att dörren står emot brand i 30 minuter, A60 i 60 minuter och A120 i upp till 120 minuter. Är du osäker på vilken typ av branddörr som behövs för ett visst utrymme så hjälper vi dig.

Vad är Brandskyddstätning?

Tätningsskivor belagda med silikonskum. Vid större genomföringar av kablar, rör och ventilationskanaler.

Hur stor får en brandcell vara?

Krav finns på maximalt storlek på brandceller (20 m2 beroende på Vk och Byggnadsklass), där indelning inte krävs av andra skäl. Utöver detta ställs krav på maximal volym i brandcellerna.

Vad är Brandcellsgränser?

Om brandcellen innefattar mer än 2 plan, ska den vara sprinklad (såvida det inte är ett trapphus eller hisschakt). En brandcellsgräns är m.a.o. en vägg, ett tak eller ett golv som ingår i en brandcellsomslutning och syftar till att begränsa brand- och rökgasspridning.

Vad är en utrymningsväg?

Med utrymningsväg avses en väg från en brandcell till det fria eller till annan säker plats.

Måste en branddörr vara stängd?

Se till att branddörren stängs! En stängd branddörr är mycket effektiv när det gäller att begränsa en brand. Om den hålls öppen ska den vara försedd med anordning som stänger dörren automatiskt vid rökutveckling. Branddörrar är märkta med en metallskylt som anger brandklass, d.v.s. hur lång tid dörren motstår brand.

Vad är brandtätning?

Brandtätning bygger på principen om uppdelning i brandceller. Brandceller i en byggnad ser till att elden inte sprider sig vidare från det utrymme där den startade. De huvudsakliga brandcellerna såsom golv, väggar och innertak är brandbeständiga upp till en viss specificerad tidsram.

Vem får utföra brandtätning?

Vem bör gå utbildningen? I första hand är det personer som ska utföra brandtätningen, så som elektriker, VVS-montörer och anställda i byggbranschen. ... – Vår utbildning är heltäckande och vi går även igenom de delar av Boverket byggregler som rör kraven kring brandtätning, säger Andreas Fransson.