:

Hur många fall tar HD upp?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många fall tar HD upp?
  2. Hur många domare dömer i HD?
  3. Hur utses domarna i högsta domstolen?
  4. Varför lämnar HD prövningstillstånd?
  5. Vad består Högsta domstolen av?

Hur många fall tar HD upp?

Varje år får HD in cirka 6 000 mål. Av dessa krävs det prövningstillstånd i cirka 5 000 mål. En viktig uppgift för domstolen är att snabbt och rättssäkert ge besked i det stora flertalet av målen där något prövningstillstånd inte ges. Mellan 1 prövningstillstånd beviljas vanligtvis varje år.

Hur många domare dömer i HD?

Högsta domstolens 16 domare benämns justitieråd och utnämns av regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande. Ordförande i Högsta domstolen är justitierådet Anders Eka. Avdelningsordförande är Gudmund Toijer. Av de 16 justitieråden tjänstgör i regel två i Lagrådet.

Hur utses domarna i högsta domstolen?

Ledamöter och ersättare som representerar allmänheten väljs av riksdagen. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen. Ledamöter och ersättare som ska vara, eller ha varit, ordinarie domare förordnas på förslag av de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Varför lämnar HD prövningstillstånd?

10 § RB. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag (extraordinär dispens).

Vad består Högsta domstolen av?

De 14 dömande justitieråden är indelade i två avdelningar. Den ena avdelningen leds av Högsta domstolens ordförande och den andra av en avdelningsordförande. Högsta domstolens vägledande avgöranden har normalt prövats av fem justitieråd.