:

Hur länge sitter ett justitieråd?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge sitter ett justitieråd?
 2. Vilka fall hamnar i Högsta domstolen?
 3. Hur många domare finns i Högsta domstolen?
 4. Hur dömer Högsta domstolen?
 5. Hur utses domare i Högsta domstolen i Sverige?
 6. Vilka fall tar Högsta domstolen upp?
 7. Hur många fall tar Högsta domstolen upp?
 8. Hur många domare finns det i Sverige?
 9. Vad kallas domarna i Högsta domstolen?
 10. Vad är Högsta domstolen i Sverige?
 11. Vad är hovrätts- och Kammarrättens domare?
 12. Hur arbetar du som domare i rättsområden?

Hur länge sitter ett justitieråd?

I Sverige tjänstgör justitieråden ”tills vidare”, till skillnad från domare i Europadomstolen, som sitter i nio år och inte kan väljas om.

Vilka fall hamnar i Högsta domstolen?

Högsta domstolen (förkortas HD) är i Sverige den högsta instansen hos de allmänna domstolarna. Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Dess huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden).

Hur många domare finns i Högsta domstolen?

Högsta domstolen består av fjorton justitieråd eller det högre antal som behövs. Justitieråden skall vara lagfarna.

Hur dömer Högsta domstolen?

Högsta domstolens viktigaste uppgift är att genom konkreta mål skapa vägledande avgöranden, s.k. prejudikat. För att domstolen ska ta upp ett mål krävs i regel ett prövningstillstånd. Högsta domstolen beslutar också i fråga om resning, domvilla och olika ärenden.

Hur utses domare i Högsta domstolen i Sverige?

Högsta domstolens 16 domare benämns justitieråd och utnämns av regeringen efter ett öppet ansökningsförfarande. Ordförande i Högsta domstolen är justitierådet Anders Eka. Avdelningsordförande är Gudmund Toijer. Av de 16 justitieråden tjänstgör i regel två i Lagrådet.

Vilka fall tar Högsta domstolen upp?

Högsta domstolen kan pröva domar och beslut som överklagas från hovrätten. Det krävs dock prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp målet.

Hur många fall tar Högsta domstolen upp?

För att Högsta domstolen ska pröva målet krävs i regel att Högsta domstolen först har lämnat s.k. prövningstillstånd. Högsta domstolen får in cirka 6 000 överklaganden per år. Endast drygt 100 av dem får prövningstillstånd.

Hur många domare finns det i Sverige?

Inom Sveriges domstolar arbetar drygt 2 300 ordinarie och icke ordinarie domare. Av de ordinarie domarna är 54 procent kvinnor – att jämföras med 47 procent 2013 och 41 procent 2008.

Vad kallas domarna i Högsta domstolen?

Domarna i Högsta domstolen kallas justitieråd. Justitieråden utnämns av regeringen efter ett ansökningsförfarande. Det finns 16 justitieråd i domstolen, varav i regel två tjänstgör i Lagrådet. Tjänstgöringen i Lagrådet sker vanligtvis ett år åt gången.

Vad är Högsta domstolen i Sverige?

 • Högsta domstolen (förkortas HD) är i Sverige den högsta instansen hos de allmänna domstolarna. Högsta domstolen är sista instans i tvistemål, brottmål och ärenden som har avgjorts av hovrätt. Dess huvuduppgift är att skapa prejudikat (vägledande avgöranden).

Vad är hovrätts- och Kammarrättens domare?

 • Hovrätts- / kammarrättslagman - domare som är chef för en avdelning på en hovrätt / kammarrätt. Hovrätts- / kammarrättspresident - chef för hovrätt / kammarrätt. Justitieråd - domare i Högsta domstolen / Högsta förvaltningsdomstolen.

Hur arbetar du som domare i rättsområden?

 • Du arbetar självständigt och under eget ansvar inom många rättsområden. Som domare vid en allmän domstol, tingsrätt, hovrätt eller högsta domstolen, dömer du i mål som gäller tvister eller brott.