:

Vad är en due diligence?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en due diligence?
  2. Vem gör en due diligence?
  3. Vad betyder DD process?
  4. Hur ser en due diligence ut?
  5. Vem beslutar om due diligence?
  6. Vad är Human Rights due diligence?
  7. Vad är HRDD?

Vad är en due diligence?

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. Exempelvis används Due Diligence för granskning av leverantörer vid upphandlingar och förvärv av egendom, produkter, utvecklingsprojekt och intellektuell egendom.

Vem gör en due diligence?

En due diligence utförs av en revisor, jurist eller annan expert på företagsköp och omfattningen varierar beroende på företagets storlek och verksamhet samt köparens krav. Det kan vara ganska dyrt, men det är antagligen ännu dyrare att köpa ett företag som inte är vad som utlovats.

Vad betyder DD process?

Företagsbesiktning, eller due diligence, är en arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag inför ett företagsförvärv eller andra strategiska förändringar. Den engelska termen, due diligence (ungefär "skälig aktsamhet"), används ofta även på svenska, ibland med förkortningen "DD".

Hur ser en due diligence ut?

I sin företagsbesiktning ska man vara skäligt aktsam, vilket motsvaras av termen ”due diligence”. Förutom att undersöka företaget, där en mängd perspektiv finns att tillgå i etablerade frågelistor i branschen, skall företaget värderas korrekt av professionella inom området och avtal noggrant upprättas.

Vem beslutar om due diligence?

Innan ett offentligt uppköpserbjudande lämnas vill den potentiella budgivaren som regel genomföra en due diligence-undersökning på målbolaget. ... Frågan om styrelsens eventuella skyldighet att medge en due diligence- undersökning undersöks utifrån både ett aktiebolagsrättsligt och ett aktiemarknadsrättsligt perspektiv.

Vad är Human Rights due diligence?

Human rights due diligence, eller tillbörlig aktsamhet, är en internationellt förankrad process för att identifiera, hantera och redovisa företags risker kopplade till mänskliga rättigheter.

Vad är HRDD?

Human rights due diligence är en riskhanteringsprocess som företag använder för att identifiera, förhindra, begränsa, redovisa och gottgöra sin negativa påverkan på mänskliga rättigheter. ... För att vägleda företag i hur de implementerar HRDD har OECD skapat OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.