:

Hur gör man en kassaflödesvärdering?

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en kassaflödesvärdering?
 2. Vad är kassaflödesvärdering?
 3. Vad står DCF för?
 4. Hur gör man en företagsvärdering?
 5. Hur värderar man ett börsbolag?
 6. Vad ingår i en kassaflödesanalys?
 7. Vad är relativvärdering?
 8. Vad är ett aktiebolag värt?

Hur gör man en kassaflödesvärdering?

Vad är kassaflödesvärdering?

 1. Steg 1 – Historiska värden. ...
 2. Steg 2 – Historiskt rörelsekapital. ...
 3. Steg 3 – Prognostisera framtiden. ...
 4. Steg 5 – Kapitalstruktur och Beta. ...
 5. Steg 6 – Räkna ut WACC. ...
 6. Steg 7 – Nuvärdesberäkna fritt kassaflöde. ...
 7. Steg 8 – Räkna ut evighetsvärdet. ...
 8. Step 9 – Enterprise Value.

Vad är kassaflödesvärdering?

Kassaflödesvärdering är en värderingsmetod som bygger på att värdera framtida kassaflöden i ett företag. Det är en typ av avkastningsvärdering men som lägger större vikt vid hur mycket pengar verksamheten kommer att generera framgent.

Vad står DCF för?

DCF kommer från "discounted cashflows", dvs. diskonterade kassaflöden. DCF-värdering bygger på att ett företags framtida fria kassaflöden till företaget uppskattas och diskonteras till nuvärde.

Hur gör man en företagsvärdering?

Vad är mitt företag värt?

 1. Börja med att utgå från företagets vinst. Se därefter till att justera värdet. ...
 2. När du gjort det ska du räkna ut en genomsnittlig årsavkastning. Det gör du genom att ta minst tre års bokslut och dividera dem med antal år.
 3. Väg slutligen in risktagandet.

Hur värderar man ett börsbolag?

P/E-talet är det vanligaste sättet att värdera aktier på. P/E står för Price/Earnings ratio. Du får fram talet genom att dividera priset på aktien (P) med vinst per aktie (E). Det värde du får fram visar hur många gånger årsvinsten du får betala för att köpa en aktie.

Vad ingår i en kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalysen visar pengar in och pengar ut under en viss tidsperiod. Den består av en uppställning av inbetalningar och utbetalningar, som beskriver hur företagets likvida medel har förändrats under perioden. Det är ett enkelt sätt att åskådliggöra förändringar i verksamheten.

Vad är relativvärdering?

Relativvärdering innebär att man ställer värdet på något i relation till värdet på något annat med liknande karaktärsdrag. En aktie värderas genom att värdet ställs i relation till en liknande akties pris. Nyckeltal såsom vinst/aktie, kassaflöde, p/e-tal används för att jämföra de olika aktierna.

Vad är ett aktiebolag värt?

Substansvärdering är förenklat uttryckt när värdet bestäms utifrån tillgångar minus skulder. Det handlar om att beräkna det aktuella marknadsvärdet på substansen i bolaget, det vill säga det egna kapitalets värde justerat för eventuella övervärden i tillgångar.