:

Hur många procent av Gotland är skog?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många procent av Gotland är skog?
  2. Finns det gran på Gotland?
  3. Hur är naturen på Gotland?
  4. Vilka träd finns på Gotland?
  5. Vad växer på Gotland?
  6. Hur ser det ut på Gotland?
  7. Är Gotland ett ekosystem?

Hur många procent av Gotland är skog?

Gotland har ca 113 000 hektar skog och en stor andel av denna skog har såväl höga na- turvärden som kulturvärden. Skogen utgör 42 procent av Gotlands yta.

Finns det gran på Gotland?

De dominerande trädslagen är tall och gran, men även ek, rönn och björk förekommer.

Hur är naturen på Gotland?

Gotlands natur varierar mellan klapperstens- och sandstränder, lummiga ängen, raukar, branta klintkanter, karga alvarmarker, senvuxna tallskogar, fågelrika våtmarker och mycket mer. ... Vi har ett stort ansvar att bevara öns unika natur.

Vilka träd finns på Gotland?

I innerstadens parker dominerar äldre träd. Dessa är ofta planterade under senare delen av 1800-talet. Många av arterna är vanliga svenska parkträd som lind, hästkastanj, lönn, alm och ask. I Visby finns även ett antal exotiska trädslag som valnöt, mullbär, mandel, robinia och platan.

Vad växer på Gotland?

Nästan upp till hälften av Gotlands yta är täcks med barrskog där tallen är vanligaste följt av gran som tycker om att växa där det är kalkfattigare jord. Tidigare var det så att nästan all äntallskog betades av kreatur, i de forna tiderna alltså.

Hur ser det ut på Gotland?

Landskapet är även ett län, en kommun samt ett stift. Huvudön är till ytan 2 994 km², länet och landskapet är till ytan 3 151,4 km² medan ytan inklusive insjöar är 3 183,7 km². ... På ön finns 92 medeltida kyrkor vilket gör Gotland till Sveriges kyrkotätaste kommun.

Är Gotland ett ekosystem?

Vi måste hushålla med naturresurser, sluta kretsloppen och vårda den fantastiska natur som Gotland har. Den biologiska mångfalden ger en lång rad ekosystemtjänster, naturens gratistjänster, som rent vatten, mat, råvaror och upplevelser. Mångfalden skapar också motståndskraft i de ekologiska systemen.