:

Vilka djur finns i bokskogen?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka djur finns i bokskogen?
 2. Vilka träd finns i bokskogen?
 3. Vem äger bokskogen?
 4. Vilka djur äter Bokollon?
 5. Hur gammal är bokskogen?
 6. Vad betyder bokskog?
 7. Vilka lövträd finns i Sverige?
 8. Vem äger Torups slott?
 9. Vem bor på Torups slott?
 10. Vad har bok för egenskaper?

Vilka djur finns i bokskogen?

Bokskog övergår till betesmarker med bäckar och våtmarker där du kan hitta grodor och trollsländor på sommaren. Snok och kopparödla är inte ovanliga, och det finns många arter fladdermöss.

Vilka träd finns i bokskogen?

I bokskogen växer vitsippa, gulsippa, skogsviol och gulplister omväxlande med bladrosetter av skogsbingel. Här finns också en många sällsynta och hotade arter, bland annat gräset strävlosta, orkidén nästrot och en lång rad svampar och lavar.

Vem äger bokskogen?

Den flera hundra hektar stora Bokskogen ligger intill Torups slott. Skogen ägs av Malmö stad och är ett populärt utflyktsmål med variationsrik natur och intressant kulturhistoria. Träden, dammarna och våtmarkerna har alla ett rikt djurliv.

Vilka djur äter Bokollon?

Frukten är mjuktaggig och innehåller två trekantiga bokollon. Dessa frön är oljerika och äts av många djur som till exempel ekorrar, möss, nötskrikor och finkar.

Hur gammal är bokskogen?

trädet som heter bok har en lång historia. En bok lever i regel 150-200 år, men vissa blir så gamla som 300 år och växer till en höjd på 50 meter. Detta vackra träd växer runtom i Europa, men i Sverige är Torups bokskog ett av de finaste exempel som finns på hur magisk en bokskog verkligen kan vara.

Vad betyder bokskog?

på att bokskogarna finns på mycket god mark i bra klimatlägen. Bok växer bara i goda klimatlägen (sett ur ett svenskt perpektiv). Boken producerar stora mängder löv, som faller till marken varje höst. Bokens löv bryts ned relativt långsamt (speciellt jämfört med tex björk, rönn, ask, mm).

Vilka lövträd finns i Sverige?

Ordinära lövträd

 • Björk (Betula pubescens och B. verrucosa)
 • Al (Alnus incana och A. glutinosa)
 • Asp (Populus tremula)
 • Rönn och oxel (Sorbus aucuparia och S. intermedia)
 • Sälg (Salix caprea)

Vem äger Torups slott?

1970 köptes godset Torup med slott och andra byggnader, slottspark, bokskog och odlingsmark av Malmö stad, som fullföljer traditionen från tidigare ägare att "söken bevara vad I haven fått". Den sista familjen som bodde på slottet flyttade 2012.

Vem bor på Torups slott?

På tisdag lämnas hela Torups slott officiellt över till Malmöborna. År 1970 köpte Malmö stad 1500-talsslottet Torup med tillhörande lantegendom och Bokskogen för 10 miljoner kronor. Den tidigare ägaren, familjen von Leithner, fick dock rätt att bo kvar på halva slottet fram till 2035.

Vad har bok för egenskaper?

Virket är lätt att klyva och bearbeta både för hand och maskinellt. Den jämna, täta strukturen gör också att virket är ett av de bästa träslagen för både svarvad och knivskuren fanér. För att undvika sprickor vid spikning och skruvning bör man förborra.