:

När får arbetsgivare göra löneavdrag?

Innehållsförteckning:

  1. När får arbetsgivare göra löneavdrag?
  2. Får chefen ta bort timmar?
  3. Får man dra av lön?
  4. Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön?
  5. Vad är Kvittningsmedgivande?
  6. Kan arbetsgivaren ta bort arbetspass?
  7. Får arbetsgivaren sänka arbetstiden kommunal?

När får arbetsgivare göra löneavdrag?

Som grundregel gäller att arbetsgivaren är skyldig att betala ut till de anställda för utfört arbete den lön som är överenskommen. Om arbetsgivaren gör avdrag från innestående lön för att betalt för en fordran arbetsgivaren anser sig ha på arbetstagaren, kallas detta i arbetsrättsliga termer för kvittning.

Får chefen ta bort timmar?

Din arbetsgivare har då inte rätt att ensidigt, utan att först fråga dig, ta bort timmar från ditt schema och särskilt inte endast ett fåtal timmar före arbetspasset. Ditt avtalade schema ska gälla, alltså ska du jobba de timmar du och din arbetsgivare avtalat om.

Får man dra av lön?

Löner, ersättningar och förmåner till anställda är avdragsgilla enligt huvudregeln i 16 kap. 1 § IL. Vissa särskilda begränsningar gäller för avdragsrätten för ersättning till anställda som också är närstående.

Har arbetsgivaren rätt att kräva tillbaka lön?

Om det inte finns några andra villkor i ditt centrala eller lokala kollektivavtal, så gäller vanliga preskriptionsregler. Dessa ger din arbetsgivare rätt att kräva en återbetalning upp till tio år tillbaka i tiden. I ditt fall har det gått ett år, vilket betyder att din arbetsgivare kan kräva att du betalar tillbaka.

Vad är Kvittningsmedgivande?

Kvittning, d v s avdrag på lön för en uppkommen skuld som arbetstagaren har till arbetsgivaren, bygger på principen att avdraget endast får ske med dennes medgivande, (2 §, Kvittningslagen). Vid en sådan så kallad frivillig kvittning krävs dock ett medgivande innan kvittningen får ske.

Kan arbetsgivaren ta bort arbetspass?

Utgångspunkten är att arbetsgivaren inte får avboka arbetspass utan arbetstagarens godkännande. Avbokning av arbetspass får naturligtvis ske om både arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om det. Huvudregeln är att arbetsgivaren inte får avboka arbetspass utan arbetstagarens godkännande.

Får arbetsgivaren sänka arbetstiden kommunal?

Arbetstidsregler i kollektivavtal Kommunal och arbetsgivaren kan komma överens om andra arbetstidsregler än de som gäller enligt arbetstidslagen. Överenskommelsen måste stå med i centrala kollektivavtal och får inte ge sämre villkor än vad lagtexten säger.