:

Är ME en riktig sjukdom?

Innehållsförteckning:

  1. Är ME en riktig sjukdom?
  2. Är ME psykiskt?
  3. Finns ME?
  4. Är ME farligt?
  5. Är Me en diagnos?
  6. Finns diagnosen ME?
  7. Kan me gå i skov?
  8. Hur testas man för ME?
  9. Kan me gå över?
  10. Hur många får me?

Är ME en riktig sjukdom?

ME/CFS är en neurologisk sjukdom som gör dig mycket trött och utmattad. Det går inte att vila bort. Du kan känna dig sjuk och ha värk i kroppen. Det finns ingen behandling som helt tar bort symtomen.

Är ME psykiskt?

Personer med ME/CFS beskriver en extrem fysisk och mental utmattning ofta i kombination med sjukdomskänsla. Kännetecknande för sjukdomen är en nytillkommen och oförklarad trötthet/utmattning som inte går att vila bort. Besvären försämras av ansträngning – och försämringen kvarstår i över 24 timmar.

Finns ME?

Myalgisk encefalomyelit, som även kallas kroniskt trötthetssyndrom eller postviral trötthet (förkortat ME/CFS), finns beskrivet sedan 70 år. Men orsakerna bakom tillståndet är fortfarande okända, även om sjukdomen ofta har en infektionsrelaterad debut.

Är ME farligt?

ME/CFS betecknas av WHO som en neurologisk sjukdom ME är en allvarlig, kronisk multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade. Aktuell forskning talar för att överansträngning utlöser en sänkning av den aeroba energiproduktionen, som tycks bli långvarig eller i värsta fall bestående.

Är Me en diagnos?

Synonymer till myalgisk encefalomyelit ME/CFS är en uteslutningsdiagnos som bygger på att patienten uppfyller specifika anamnes- och symtomkriterier, samt att andra sjukdomar som kan ge liknande symtom är uteslutna.

Finns diagnosen ME?

Många kliniska tillstånd kan ge långvarig trötthet eller utmattning. Diagnosen ME/CFS är en uteslutningsdiagnos och andra tillstånd med långvarig trötthet måste således övervägas och uteslutas innan diagnosen kan ställas. Basutredning görs inom primärvården. En grundlig anamnes är central för att kunna ställa diagnos.

Kan me gå i skov?

Vissa upplever att sjukdomen går i skov medan andra kan märka en stadig försämring. I vissa fall, där rätt hjälp hittats och satts in, kan även en långsam stabilisering märkas. Ännu finns ingen botande behandling för ME/CFS.

Hur testas man för ME?

ME/CFS är en sjukdom med svår trötthet och ansträngningsutlöst försämring. Den börjar ofta, men inte alltid, i samband med infektion. Det finns inget särskilt prov eller någon undersökning som kan bevisa att man har sjukdomen.

Kan me gå över?

Många som får den har haft en eller flera bakterieinfektioner eller virusinfektioner och efter det aldrig återhämtat sig, även om själva infektionen har läkt ut. Studier har visat att endast var tionde som har me/cfs tillfrisknar helt, men hos många sker en viss förbättring med tiden.

Hur många får me?

ME/CFS drabbar 0,1-0,4 procent av befolkningen, vilket motsvarar 10 000-40 000 personer i Sverige. Diagnosen ställs enligt Kanadakriterierna. Det karaktäristiska för sjukdomen är en nytillkommen och påtaglig funktionsnedsättande energibrist samt ansträngningsutlöst försämring (Post-Exertional Malaise, PEM).