:

Hur avgör du vad som är en anläggningstillgång?

Innehållsförteckning:

 1. Hur avgör du vad som är en anläggningstillgång?
 2. Hur ska fordringar värderas?
 3. Hur bokförs fonder i aktiebolag?
 4. Vad ska du tänka på när du bokför inköp av en anläggningstillgång?
 5. Vad avgör om en tillgång är en omsättningstillgång eller en anläggningstillgång?
 6. Hur bokföra aktiedepå?
 7. Hur bokförs en finansiell Anläggningstillgång?
 8. Vad är finansiella anläggningstillgångar?
 9. Vad är anläggningstillgångar?

Hur avgör du vad som är en anläggningstillgång?

Utgångspunkten för värdering av anläggningstillgångar är anskaffningsvärdet, alltså utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Anläggningstillgångar som har en begränsad nyttjandeperiod ska systematiskt skrivas av under dess förväntade livslängd.

Hur ska fordringar värderas?

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder ska värderas till upplupet anskaffningsvärde. Detta är en skillnad jämfört med räntebärande kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder som får, men inte behöver, värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Hur bokförs fonder i aktiebolag?

Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument klassificerar finansiella placeringar som varulager. Man brukar bokföra finansiella placeringar i kontogrupp 13, kontogrupp 18 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Vad ska du tänka på när du bokför inköp av en anläggningstillgång?

När inköpet räknas som en kostnad ska hela köpesumman redovisas i din resultaträkning istället för att bokas upp som en tillgång i balansräkningen. Det gör du eftersom inköpet kommer att påverka ditt resultat direkt och inte kommer att medföra några ytterligare inkomster i framtiden.

Vad avgör om en tillgång är en omsättningstillgång eller en anläggningstillgång?

Det avgörande för om en tillgång är en omsättningstillgång eller en anläggningstillgång är avsikten vid förvärvet. En tillgång som företaget avser att omsätta i den normala verksamheten är en omsättningstillgång (BFNAR 2016:10 punkt 9.5).

Hur bokföra aktiedepå?

Inköp av aktier som är finansiella anläggningstillgångar bokförs normalt i kontogrupp 13 och resultatet vid försäljning av sådan aktier bokförs i kontogrupp 82. Uppskrivningar och nedskrivningar vid omvärderingar av finansiella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 13 och kontogrupp 82.

Hur bokförs en finansiell Anläggningstillgång?

 • En nedskrivning av en finansiell anläggningstillgång bokförs normalt genom att ett konto i kontogrupp 13 krediteras samtidigt som ett konto i kontoklass 8 debeteras. ... det gäller bland annat redovisat värde och huruvida värdeförändringar har redovisats i resultaträkningen eller i fonden för verkligt värde.

Vad är finansiella anläggningstillgångar?

 • Finansiella anläggningstillgångar är egetkapitalinstrument, fordringar på andra och andra finansiella instrument som en redovisningsenhet avser att inneha stadigvarande i mer än ett år. Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till

Vad är anläggningstillgångar?

 • Anläggningstillgångar kan klassificeras som immateriella anläggningstillgångar, ... Exempel: bokföra inköp av maskin (fakturametoden) En redovisningsenhet har anskaffat en maskin för 125 000 SEK inklusive moms där 25 000 SEK utgör moms och 100 000 utgör maskinvärde.