:

Hur bokförs försäljning av aktier?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokförs försäljning av aktier?
  2. Är det moms på inkråmsaffär?
  3. Hur köper man upp ett företag?
  4. Hur bokföra man köpeskilling?
  5. Hur bokför man försäljning av inventarier?
  6. Hur beskattas goodwill?

Hur bokförs försäljning av aktier?

Inköp av aktier som är finansiella anläggningstillgångar bokförs normalt i kontogrupp 13 och resultatet vid försäljning av sådan aktier bokförs i kontogrupp 82. Uppskrivningar och nedskrivningar vid omvärderingar av finansiella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 13 och kontogrupp 82.

Är det moms på inkråmsaffär?

Det blir ingen moms på försäljningen om bolaget säljer hela verksamheten till någon som fortsätter att driva den och som har avdragsrätt för ingående moms. Om du däremot behåller inventarier eller del av lagret ska bolaget normalt redovisa utgående moms.

Hur köper man upp ett företag?

Det finns två sätt att köpa en verksamhet. Antingen köper du ett företags tillgångar. Detta kallas en inkråmsaffär. Eller så köper du aktier (aktiebolag) eller andelar (handelsbolag) i företaget.

Hur bokföra man köpeskilling?

Om det uppstår en skillnad mellan förvärvspriset och identifierbara tillgångar/skulder vid ett inkråmsförvärv så bokförs skillnaden som goodwill (inkråmsgoodwill) i kontogrupp 10.

Hur bokför man försäljning av inventarier?

Det gör man genom att jämföra försäljningspriset (exklusive moms) med det bokförda värdet (det vill säga anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar). Om försäljningspriset är högre än det bokförda värdet är det en vinst som skall bokföras på konto 3973 ”Vinst vid avyttring maskiner och inventarier”.

Hur beskattas goodwill?

Goodwill kan vara både positiv och negativ. En återföring av negativ goodwill är skattepliktig. Skattemässigt skrivs goodwill av enligt reglerna för inventarier, dvs. antingen genom räkenskapskapsenlig avskrivning eller genom restvärdesavskrivning.