:

Vad menas med en anläggningstillgång?

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med en anläggningstillgång?
  2. Vad är en Förbrukningsinventarie?
  3. Vilket konto är anläggningstillgångar?
  4. Hur gör man en avskrivning?
  5. Vad avgör främst om en tillgång är en anläggningstillgång?
  6. Vad är ett anläggningsregister?

Vad menas med en anläggningstillgång?

Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas. ... Dessa är immateriella tillgångar, materiella tillgångar och finansiella tillgångar. Immateriella tillgångar är icke-fysiska tillgångar med ett bestående värde vars nyttjandeperiod anses vara högst fem år.

Vad är en Förbrukningsinventarie?

En förbrukningsinventarie är en inventarie med kort livslängd, vilket alltså betyder att den inte ska finnas i verksamheten för stadigvarande bruk.

Vilket konto är anläggningstillgångar?

Anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 10, 11, 12 eller 13 och förbrukningsinventarier bokförs i kontogrupp 54.

Hur gör man en avskrivning?

Med huvudregeln får du göra ett avskrivning på 30 % av inventariernas restvärde. Det innebär att du tar värdet som återstår efter tidigare års avskrivningar, alltså anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar (överavskrivningar inräknat). Till det lägger du sedan årets inköp av inventarier.

Vad avgör främst om en tillgång är en anläggningstillgång?

En anläggningstillgång är en tillgång som uppfyller samtliga dessa tre kriterier: Anskaffningen kontrolleras av GU och är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav och kommer sannolikt att ge GU ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden. Anläggningens ekonomiska livslängd är minst tre (3) år.

Vad är ett anläggningsregister?

Ett anläggningsregister är en förteckning eller en annan samling med uppgifter om företagets samtliga materiella och immateriella anläggningstillgångar (BFNAR 2013:2 punkt 4.3).