:

Hva mener vi med at Norge er et homogent samfunn?

Innehållsförteckning:

 1. Hva mener vi med at Norge er et homogent samfunn?
 2. Er Norge et sekulært land?
 3. Hva er kulturell variasjon?
 4. Er Norge et religiøst land?
 5. Hva betyr det at et land er homogent?
 6. Hva betyr heterogent samfunn?
 7. Hvor sekulært er Norge?
 8. Hva mener vi med å si at Norge er et sekulært samfunn?
 9. Hva holder kulturer stabile?
 10. Hva skjer når to kulturer møtes?
 11. hva er et homogent samfunn?
 12. hva er et pluralistisk samfunn?
 13. hva er et pluralistisk politisk system?

Hva mener vi med at Norge er et homogent samfunn?

Det finnes kanskje ikke lenger et eneste land som er 100 % homogent, men det er mange ulike grader av ulike typer samfunn. Norge er nok mer homogent enn mange andre land, men stadig flere kulturer og etnisiteter slår rot i Norge.

Er Norge et sekulært land?

Dette innebærer at statsborgernes religiøse eller livssynsmessige overbevisninger er en privatsak. ... Dette innebærer blant annet at et land som Norge har tradisjon som en sekulær stat, til tross for statskirkeordningen lenge ga privilegier til ett bestemt religiøst trossamfunn, nemlig den luthersk-protestantiske kirke.

Hva er kulturell variasjon?

Komplekse helhet som består av kunnskaper, trosformer, kunst, moral, jus og skikker, foruten alle de øvrige ferdigheter og vaner et menneske har tilegnet seg som medlem av et samfunn.

Er Norge et religiøst land?

Kristendommen har en særstilling i Norge, men det religiøse livet er blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. ... I 2020 utgjorde medlemmene i tros- og livssynssamfunnene som mottok støtte utenfor Den norske kirke rundt 700 000 personer, noe som tilsvarer 13 prosent av befolkningen.

Hva betyr det at et land er homogent?

Homogen betyr ensartet, likeartet og er det motsatte av heterogen. Hvis man snakker om et homogent nabolag, betyr det at menneskene der har svært mange fellestrekk, at de fremstår som ganske like.

Hva betyr heterogent samfunn?

Heterogen betyr uensartet eller ulikeartet. Det er det motsatte av homogen.

Hvor sekulært er Norge?

Norge er per i dag ikke en sekulær stat. Den norske kirke reguleres som eneste tros- og livssynssamfunn fortsatt gjennom en egen lov, kirkeloven. ... Norge er i dag et mangfoldig samfunn hvor innbyggerne har ulike religioner og livssyn og ikke minst stadig flere er ikke-troende.

Hva mener vi med å si at Norge er et sekulært samfunn?

Sekulær er et ord som betyr verdslig (jordlig/ikke-kirkelig) eller timelig, altså det som hører til verden og det verdslige samfunn. En sekulær stat er derfor en stat uten statsreligion. Sekularisering er betegnelsen på den prosessen hvor religionens rolle blir mindre viktig i et samfunn.

Hva holder kulturer stabile?

Alle samfunn og kulturer har elementer som gjør dem stabile. Det vil si at sider ved kulturen ikke endrer seg like raskt. Årsaker til at kulturen holder seg stabile kan være: segregering, religion, globalisering.. Verden er i endring, og kulturer endrer seg.

Hva skjer når to kulturer møtes?

Når mennesker med ulike kulturer møtes, skapes det ofte en utveksling av kunnskaper og erfaringer, noe som kan føre til at kulturen endrer seg. Noe gammelt bevares og noe nytt legges til. Den norske kulturen har endret seg i møte med andre kulturer de siste tiårene.

hva er et homogent samfunn?

 • Et synonym for ordet "homogent" er ordet "ensartet". Et homogent samfunn er et samfunn hvor inbyggerne er svært like, både når det kommer til kultur og etnisitet. For noen tiåar siden ville man nok kalt Norge et homogent samfunn, men for hvert år som går blir landet mer og mer flerkulturelt.

hva er et pluralistisk samfunn?

 • Dersom et land ønsker å unngå å bli pluralistisk må de kjempe hardt for å la andre levesett, kulturer og livssyn enn samfunnets egne slå rot. Dersom man ser på det politiske aspektet er et pluralistisk samfunn et samfunn som følger maktfordelingsprinsippet: hvor den lovgivende, dømmende og den utøvende makten er separert.

hva er et pluralistisk politisk system?

 • For at et politisk system eller samfunn skal være pluralistisk må det i det minste dele makten «horisontalt» mellom en lovgivende, utøvende og dømmende makt, og «vertikalt» mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter, for eksempel som i Norge ved at sentrale politiske organer avstår makt og myndighet til kommuner og fylker.