:

Vad är en reservfond?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en reservfond?
  2. Är reservfond och periodiseringsfond samma sak?
  3. Vad betyder en ökning av soliditet?
  4. Vad är fond för utvecklingsutgifter?
  5. Vad är en uppskrivningsfond?

Vad är en reservfond?

Post i balansräkningen. Reservfond är bundet eget kapital. I ett aktiebolag får reservfonden enbart användas till att täcka förlust, öka aktiekapitalet eller, efter tillstånd från Bolagsverket eller tingsrätten, för återbetalning till aktieägarna.

Är reservfond och periodiseringsfond samma sak?

Sedan januari 2006 är skapandet och upprätthållandet av en reservfond frivillig för aktiebolag. De flesta företag har ingen nytta av en sådan här fond utan bör istället ta en titt på periodiseringsfonder. Reservfonden ska täcka upp eventuella förluster hos verksamheten.

Vad betyder en ökning av soliditet?

Soliditeten kan bara öka på tre sätt: Genom att företaget genererar vinst och denna återinvesteras i företaget. Genom amortering av skulder. Genom att ägarna skjuter till medel (till exempel genom nyemission)

Vad är fond för utvecklingsutgifter?

Fond för utvecklingsutgifter får enligt 4 kap. 7 § ÅRL användas för ökning av aktiekapitalet och förlusttäckning. Fond för utvecklingsutgifter ska enligt 4 kap. 8 § ÅRL minskas när tillgången skrivs av eller ned eller när den avyttras.

Vad är en uppskrivningsfond?

Uppskrivningsfond är en post i företagets balansräkning. Ett företags uppskrivningar får inte påverka verksamhetens resultat. Uppskrivningar bildar istället en särskild uppskrivningsfond bland det bundna egna kapitalet i balansräkningen.