:

Hur bokför man tangentbord?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man tangentbord?
 2. Vad bokförs på 5410?
 3. Hur bokför man påminnelseavgift?
 4. Vad bokförs på 5460?
 5. Vilket konto bokförs verktyg på?
 6. Hur bokför man depåkonto?
 7. Hur bokför man avskrivningar på maskiner?
 8. Hur bokförs inventarier och verktyg?
 9. Vad är förbrukningsinventarier?
 10. Vad är inventarier och verktyg?
 11. Hur får man bort den sålda inventarien från balansräkningen?

Hur bokför man tangentbord?

Den del av en utgift för datorer som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. Utgifter för datorer bokförs i kontogrupp 12, i kontogrupp 14 eller i kontogrupp 54.

Vad bokförs på 5410?

Bokföra förbrukningsinventarier För förbrukningsinventarier används konto 5410 Förbrukningsinventarie. Om det istället är frågan om ett förbrukningsmaterial som ska bokföras, används konto 5460 Förbrukningsmaterial.

Hur bokför man påminnelseavgift?

Påminnelseavgiften bokförs på konto 6990 (Övriga externa kostnader). Vi betalade hela fakturan inkl. påminnelseavgift den 2021-03-16 och kan gå in och registrera betalningen av påminnelseavgiften. Vi har nu registrerat och bokfört både leverantörsfakturan samt fakturan med påminnelseavgift från leverantören.

Vad bokförs på 5460?

Förbrukningsmaterial är ett begrepp som används inom bokföring. Det finns ett särskilt kostnadskonto (5460) för denna kategori av varor, som utgörs av föremål som har köpts in av företaget för att förbrukas i verksamheten. De utgör därför en kostnad för företaget.

Vilket konto bokförs verktyg på?

Inköp och försäljningar av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 12. En vinst vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 39 och en förlust vid försäljning av inventarier och verktyg bokförs i kontogrupp 79.

Hur bokför man depåkonto?

Inköpet bokförs på konto 8350 eftersom den verkliga kostnaden bokförs i samband med en värdering av det kvarvarande innehavet vid bokslut. En redovisningsenhet har sålt marknadsnoterade aktier i Kungsleden för 60 000 SEK med avdrag för courtage, pengarna tillgodoförs företagets depåkonto.

Hur bokför man avskrivningar på maskiner?

En planenlig avskrivning på en anläggningstillgång bokförs som en reducering av värdet för en anläggningstillgång i kontogrupp 10 till 12 och som en kostnad i kontogrupp 78. En skattemässig över- eller underavskrivning bokförs som en obeskattad reserv i kontogrupp 21 och som en bokslutsdisposition i kontogrupp 88.

Hur bokförs inventarier och verktyg?

 • av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 77 debeteras. En uppskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 debeteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 20 krediteras.

Vad är förbrukningsinventarier?

 • Detta är kostnadskonton som du använder i din bokföring för att visa att du förbrukat resurser, det vill säga du har köpt något och dragit på dig en kostnad. Förbrukningsinventarier är inventarier med kort livslängd, det vill säga kortare än 3 år men i allmänhet längre än 1 år. Har inventarien dessutom ett obetydligt värde räknas de som ...

Vad är inventarier och verktyg?

 • Bokföra inventarier och verktyg (bokföring med exempel) Inventarier och verktyg är materiella anläggningstillgångar som en redovisningsenhet har anskaffat för att bruka stadigvarande i mer än ett år till ändamål för rörelseverksamheten. Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till

Hur får man bort den sålda inventarien från balansräkningen?

 • Den sålda inventarien skall bokas bort ur balansräkningen. Det gör man genom att kreditera till exempel 1210 ”Maskiner och andra tekniska anläggningar” med inventariens anskaffningskostnad och debitera konto 1219 ”Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar” med inventariens ackumulerade avskrivningar.