:

Hur kan man bli av med vårdnaden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur kan man bli av med vårdnaden?
  2. Vem har mest rätt till vårdnad?
  3. Kan en mamma få ensam vårdnad?
  4. Kan socialtjänsten ta vårdnaden?
  5. Kan socialen ge ensam vårdnad?
  6. Vad händer om man bryter mot tingsrättens dom?

Hur kan man bli av med vårdnaden?

Att vara vårdnadshavare innebär att du är registrerad som det hos Skatteverket. De vanligaste sätten att bli registrerad är om du föder barnet, om du är man och gift med den som föder barnet, om du har bekräftat föräldraskap och blir anmäld och utredd som barnets vårdnadshavare, och om du adopterar barnet.

Vem har mest rätt till vårdnad?

Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet.

Kan en mamma få ensam vårdnad?

Båda föräldrar får automatiskt gemensam vårdnad av barnet när det föds, om de vid födseln är gifta. Om de inte är gifta så får mamman automatiskt ensam vårdnad (FB 6 kap 3 §). ... Ni kan också ingå ett så kallat vårdnadsavtal om att ni ska ha gemensam vårdnad.

Kan socialtjänsten ta vårdnaden?

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är tingsrätten och inte socialtjänsten som beslutar om vårdnaden. Däremot, om socialnämnden har några upplysningar som kan vara av betydelse, så är de enligt lag skyldiga att lämna dessa upplysningar till rätten (6 kap. 19§ 2 st. FB).

Kan socialen ge ensam vårdnad?

Skulle du och din exfru kunna komma överens om detta så kan ni med socialnämndens hjälp skriva ett avtal om vårdnaden. Kan ni inte komma överens så kan du istället vända dig till tingsrätten för att söka om ensam vårdnad.

Vad händer om man bryter mot tingsrättens dom?

Vid ett sådant brott mot ett domstolsbeslut kan den andra föräldern (i detta fallet pappan) vända sig till domstolen och ansöka om verkställighet (21 kap. 1 § FB). Verkställighet innebär att domstolen säger att föräldern som bryter mot domen måste börja följa den.