:

Vad består våtmarker av?

Innehållsförteckning:

 1. Vad består våtmarker av?
 2. Vad är en våtmark?
 3. Vilka djur lever i våtmarker i Sverige?
 4. Vilka våtmarker finns det?
 5. Vad är Myllrande våtmarker?
 6. Vad är utdikade våtmarker?
 7. Vilka djur lever i kärr?

Vad består våtmarker av?

Vad är en våtmark? Våtmark är mark där vatten under en stor del av året finns nära markytan, samt vattenområden med vegetation. Bottnar i sjöar, hav och vattendrag som tillfälligt torrläggs räknas också som våtmark.

Vad är en våtmark?

Enligt Ramsarkonventionens definition på våtmarker gäller att mark som regelbundet översvämmas eller ständigt är fuktig samt sjöar och havsområden med ett djup av maximalt 6 meter räknas som våtmark. Det betyder att i stort sett alla kustområden liksom vattendrag och grundare sjöar i landet betecknas som våtmarker.

Vilka djur lever i våtmarker i Sverige?

Våtmarker är inte bara viktiga för fåglar, groddjur och fiskar, de är även naturens egna vattenrenare. WWF har jobbat med våtmarker i många år. Det är känt att våtmarker har stor betydelse för många fågelarter, grod- och kräldjur, och som lekplatser för fisk.

Vilka våtmarker finns det?

Olika typer av våtmarker

 • mossar.
 • kärr.
 • limnogena våtmarker eller.
 • marina våtmarker.

Vad är Myllrande våtmarker?

Ett stort antal växter och djur är beroende av olika våtmarker. Skadade våtmarker har en lägre förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster som att binda och lagra kol, rena vatten, fungera som översvämningsskydd och bidra med biologisk produktion. ...

Vad är utdikade våtmarker?

Under det senaste seklet har ungefär en fjärdedel av Sveriges våtmarker försvunnit. Våtmarkssatsningen som infördes 2018 av regeringen skulle hjälpa till att motverka utvecklingen. Våtmark är mark som är blöt, året om eller stora delar av året. ...

Vilka djur lever i kärr?

Finns öppet, stillastående vatten trivs mygg och andra insekter som lägger ägg i stillastående vatten som kärr ofta har. Mygg drar till sig fåglar som lövsångare och flugsnappare. De trivs i kärrens utkanter där de kan bygga bon i träd och buskar. Trollsländor trivs också i kärren.