:

Hur påverkas organismer av försurning?

Innehållsförteckning:

  1. Hur påverkas organismer av försurning?
  2. Hur påverkas korallrev av försurning?
  3. Vad kan man göra för att minska försurningen?
  4. Vad får försurningen för konsekvenser?
  5. Vilka djur påverkas av försurning?
  6. Hur påverkas skogen av försurning?
  7. Hur påverkas skaldjur av försurning?
  8. Vad kan man göra för att hjälpa en sjö som är sur?
  9. Vad kan man göra om en sjö är försurad?

Hur påverkas organismer av försurning?

Förutom effekterna av ett lägre pH i vattnet leder också havsförsurningen till att det finns mindre löst kalk kvar i haven till de djur och växter som använder kalk till sina skal och skelett. Exempel på sådana djur och växter är sjöstjärnor, sjöborrar och koraller.

Hur påverkas korallrev av försurning?

Många studier har visat skadliga effekter, och vi vet nu att många marina arter påverkas när de utsätts för sänkt pH. Vissa koraller överlever försurning och reproducerar sig, men kan inte underhålla sina skelett. Detta hotar i förlängningen själva korallreven och de ekosystem som de bildar basen för.

Vad kan man göra för att minska försurningen?

För att motverka försurningen på sikt behöver vi både minska de globala utsläppen från fossila bränslen och fortsätta att minska regionala utsläpp av svavel- och kväveoxider.

Vad får försurningen för konsekvenser?

Idag uppskattas att ca 17000 av Sveriges 88000 sjöar är drabbade. Konsekvenserna av det sura nedfallet är betydande: Försurning leder till utdöende av arter och förändrad artsammansättning samt vittring av byggnader, maskiner och kulturarv.

Vilka djur påverkas av försurning?

Försurningen påverkar djurens saltbalans Detta leder till att djuren ständigt förlorar joner via hud och gälar samtidigt som vatten läcker in. För att kompensera detta sker ett aktivt upptag av joner, vilket kräver energi. Sänkningen av pH-värdet medför både en ökad förlust av joner och ett försämrat upptag.

Hur påverkas skogen av försurning?

Nedfall av försurande ämnen orsakar sänkt pH, basmättnadsgrad och kalciumhalt samt ökad aluminiumhalt i O-, B- och C-horisonterna i skogsjordar, proportionellt mot mängden nedfall i olika delar av Sverige.

Hur påverkas skaldjur av försurning?

I kraftigt försurade vattendrag försvinner två tredjedelar av de bottenlevande arter som tidigare förekommit. Flodpärlmussla och flodkräfta är exempel på arter som tidigt påverkas vid en försurning, framför allt larver och juveniler är känsliga för låga pH-värden i vattnet.

Vad kan man göra för att hjälpa en sjö som är sur?

Sedan 1980 har utsläppen i Sverige minskat med mer än 90 procent och med mer än 70 procent i Europa. Minskningen beror på flera faktorer. Övergång till bränslen med lägre svavelinnehåll (naturgas) och effektivare rening är de viktigaste faktorerna.

Vad kan man göra om en sjö är försurad?

Antropogen försurning Fossila bränslen innehåller bland annat svavel som vid förbränning bildar svaveldioxid. Det kan i atmosfären delvis omvandlas till den starka syran svavelsyra. I större förbränningsanläggningar på land eller till sjöss kan man med teknikens hjälp reducera svavelutsläppen.