:

Hur mycket betalar man till Brottsofferfonden?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket betalar man till Brottsofferfonden?
  2. Hur betalas skadestånd till brottsoffer?
  3. Vem betalar skadestånd till brottsoffer?
  4. Hur finansieras Brottsofferfonden?
  5. Vad händer om en person inte kan betala skadestånd?
  6. Kan Kronofogden ta mina pengar som jag får för skadestånd?
  7. Hur mycket kan man få från Brottsoffermyndigheten?

Hur mycket betalar man till Brottsofferfonden?

Den som dömts eller fått ett strafföreläggande för ett brott som kan leda till fängelse ska betala en särskild avgift på 800 kronor till Brottsofferfonden. Den som avtjänar sitt straff i form av elektronisk fotboja ska betala en avgift på 80 kronor per dag, upp till 9 600 kronor för hela perioden.

Hur betalas skadestånd till brottsoffer?

Skadestånd ska i första hand betalas av gärningspersonen och det ska göras när domen har vunnit laga kraft, d.v.s. tre veckor från att dom har meddelats och den inte överklagats. Bara för att det står i domen att gärningspersonen ska betala skadestånd innebär inte automatiskt att pengarna betalas ut till brottsoffret.

Vem betalar skadestånd till brottsoffer?

Om gärningspersonen döms för brottet är det vanligt att domstolen bestämmer att personen ska betala skadestånd till dig. Men det innebär inte att pengarna kommer till dig automatiskt. Gärningspersonen kan ofta inte betala eller gör det inte frivilligt.

Hur finansieras Brottsofferfonden?

Alla som dömts för ett brott som kan leda till fängelsestraff måste betala en avgift till Brottsofferfonden. Det är polisen som driver in pengarna till Brottsofferfonden. De skickar en faktura till din folkbokföringsadress. Avgiften till Brottsofferfonden är 800 kronor.

Vad händer om en person inte kan betala skadestånd?

Om du inte kan betala, kan brottsoffret vända sig till Brottsoffermyndigheten för att få brottsskadeersättning. Hen har också möjlighet att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Då blir du i stället skyldig dem pengar.

Kan Kronofogden ta mina pengar som jag får för skadestånd?

Av 5 kap 7 § andra stycket i utsökningsbalken (här) framgår att Kronofogden får utmäta skadeståndet om man inte har avskiljt det från sina andra ekonomiska tillgångar. ... När det gäller privatpersoner kan det dock vara så att utmätning av skadestånd som finns på samma konto som övriga tillgångar ändå kan vara otillåtet.

Hur mycket kan man få från Brottsoffermyndigheten?

Kränkning. Vissa typer av brott ger rätt till ersättning för den kränkning av den personliga integriteten som brottet innebär. Ersättningens storlek beror på vad det är för typ av brott och hur brottet har gått till. Den lägsta nivån för kränkning är 5 000 kronor och det finns ingen övre gräns.