:

Vad innebär sjukdomsrelaterad undernäring med inflammation?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär sjukdomsrelaterad undernäring med inflammation?
  2. Vad är näringstillstånd?
  3. Vad menas med utredning av nutritionsstatus?
  4. Vilka patienter ska riskbedömas angående nutrition?
  5. Hur definieras sjukdomsrelaterad undernäring?
  6. Hur lång får nattfastan högst vara?
  7. Vad är malnutrition för något?
  8. När krävs näringstillstånd?
  9. Vad är nutritionsstatus?
  10. Vad menas med malnutrition?

Vad innebär sjukdomsrelaterad undernäring med inflammation?

Sjukdomsrelaterad undernäring med inflammation är tillstånd som har fler bakomliggande orsaker än ett otillräckligt näringsintag. Den syste- miska inflammation som driver på nedbrytningen av kroppens vävnader ses vid sjukdomar såsom cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och in- flammatoriska tarmsjukdomar.

Vad är näringstillstånd?

Näringstillstånd/nutritionsstatus Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för god hälsa och välmående i alla åldrar. För äldre medför ett gott näringstillstånd upprätthållande av hälsan, funktionsförmågan och livskvaliteten och förkortar återhämtningstiden efter sjukdom.

Vad menas med utredning av nutritionsstatus?

CRP (C-reaktivt protein) är en inflammationsmarkör och bör alltid uppmärksammas vid bedömning av nutritionsstatus för att få en uppfattning om graden av katabolism (kroppsnedbrytande reaktioner). Även andra blodprover kan vara av relevans beroende på bakomliggande sjukdom.

Vilka patienter ska riskbedömas angående nutrition?

Rutinen gäller för vuxna från 18 år som vårdas inom slutenvård på Skaraborgs sjukhus. Undantag är intensivvård där särskilda riktlinjer finns. Patienter i livets slutskede ska inte riskbedömas och utredas för undernäring.

Hur definieras sjukdomsrelaterad undernäring?

Sjukdomsrelaterad undernäring med inflammation innebär att en systemisk inflammation driver på nedbrytning (katabolism) av kroppens vävnader samtidigt som aptiten påverkas negativt. Exempel på sjukdomar som orsakar denna typ av undernäring är cancer, kronisk obstruktiv lungsjukdom och inflammatoriska tarmsjukdomar [1].

Hur lång får nattfastan högst vara?

Socialstyrelsen rekommenderar att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar. En kortare nattfasta gör att måltiderna kan fördelas över en större del av dygnet. Ju fler mål- tider som äts under dygnet desto större chans finns att täcka sitt energi- och näringsbehov, vilket minskar risken för undernäring.

Vad är malnutrition för något?

Malnutrition betyder ”felnäring” och uppstår vid en obalans mellan intag och kroppens behov av energi och näringsämnen.

När krävs näringstillstånd?

I regel behövs inget tillstånd för att idka näring. Vissa näringsverksamheter kräver emellertid tillstånd enligt lag. Tillstånd ska sökas innan verksamheten inleds och hos det ämbetsverk till vilket ärendet hör.

Vad är nutritionsstatus?

Nutritionsstatus är dels patientens näringstillstånd, dels faktorer som kan påverka närings- intaget. Sådana faktorer är bland annat aptit, tugg- och sväljsvårigheter, munhålans kondition, vissa fysiska handikapp, illamående samt måltids- och matvanor (5).

Vad menas med malnutrition?

Definition. Bristande tillgång i kroppens vävnader på näring/energi i förhållande till behov.