:

Vad är en ontologi?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en ontologi?
  2. Vad är en ontologisk fråga?
  3. Vad är ontologi och epistemologi?
  4. På vilket sätt kan ontologiska och epistemologiska ställningstaganden påverka hur vi bedriver forskning?
  5. Vad är en ontologisk utgångspunkt?
  6. Vad är de tre Kunskapsteorierna?
  7. Vad betyder epistemologi?
  8. Vilken ontologi?
  9. Vad är ontologiskt ställningstagande?
  10. Vad är Vetenskapsideal?

Vad är en ontologi?

Avsnitt 13 · 5 min · Ontologi är ett filosofiskt begrepp som betyder läran om det varande.

Vad är en ontologisk fråga?

2. Vad är ontologiska frågor? Sådana frågor som rör om den sociala verkligheten ska uppfattas som något yttre i förhållande till de sociala aktörerna eller som något som dessa formar eller skapar.

Vad är ontologi och epistemologi?

Epistemologi är det samma som kunskapsteori, det vill säga läran om vad man kan veta och hur man kan nå kunskap. ... En epistemologi som utgår från en postmodern relativistisk eller perspektivistisk ontologi hävdar att kunskapen är relationell, att den är invävd i ett föränderligt nätverk.

På vilket sätt kan ontologiska och epistemologiska ställningstaganden påverka hur vi bedriver forskning?

Idén bygger på det ontologiska och det epistemologiska antagandet att det existerar en objektiv verklighet, oberoende av subjektet, och att denna verklighet kan nås genom rätt metoder för att slutligen speglas i en text.

Vad är en ontologisk utgångspunkt?

En grundläggande del av ontologin är att försöka beskriva vilka egenskaper som ligger i ett tings natur (väsen), och vilka som är accidenser. Om ett ting saknar en av de egenskaper som ligger i dess natur, så kallas det att tinget har en ontologisk privation, det vill säga det är utan en del av sitt vara.

Vad är de tre Kunskapsteorierna?

Enligt den klassiska kunskapsanalysen finns det tre kriterier för kunskap: övertygelse, sanning och goda skäl. Person A har kunskap om p om och endast om p är sant, A är övertygad om p och A har goda skäl att tro p.

Vad betyder epistemologi?

Epistemologi (eller kunskapsteori) är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme, "kunskap", "lärande" och logia, "lära", av logos, "ord". ... Man brukar förkortat säga att kunskap är "sann rättfärdigad tro". Definitionen fördes först fram av Platon men har ifrågasatts av Gettierproblemet.

Vilken ontologi?

Ontologi (av grekiskans on, genitiv ontos 'varande' och logia 'lära', av logos 'ord') är inom filosofin, antropologin och andra besläktade vetenskaper, namnet på läran om det varande gällande hur världen eller tingen är beskaffade och vilka deras väsensbetingade drag är.

Vad är ontologiskt ställningstagande?

Ontologin utgår i regel från att varat kan indelas i olika nivåer. Man utgår i dessa resonemang från statusarna abstrakter, substanser och egenskaper, och ibland även tid. Detta har en parallell i Bertrand Russells typteori. En annan viktig fråga inom ontologin är att utröna skillnaden mellan varat och det varande.

Vad är Vetenskapsideal?

Vetenskapsideal som positivism, hermeneutik och kritisk teori tas upp. Framställningen berör även ett antal andra distinktioner såsom mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, tyst kunskap, förtrogenhetskunskap, samt flera ofta förekommande termer som FoU, grundforskning, tillämpad forskning, strategisk forskning osv.