:

Vad använder man gas till?

Innehållsförteckning:

  1. Vad använder man gas till?
  2. Hur blir naturgas till el?
  3. Hur mycket naturgas använder Sverige?
  4. Vad är fördelarna med naturgas?
  5. Vad har gas med el att göra?
  6. Hur utvinner man gas?
  7. Hur omvandlas biogas till el?
  8. Hur mycket naturgas finns det kvar?

Vad använder man gas till?

Gasolens renhet och lätthet att reglera gör att den är en viktig energikälla inom industrin. Över hälften av gasolförbrukningen sker inom industrin, särskilt inom järn- och stålindustrin. I livsmedelsindustrin förbrukas stora mängder gasol i ugnar för bakning, kafferostning med mera.

Hur blir naturgas till el?

Naturgas utvinns från källor på land eller på havsbot- ten. Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, butan och propan, innan gasen går vidare till slutanvändare.

Hur mycket naturgas använder Sverige?

Klicka på bilden för att se en större version. Totalt sett förbrukas cirka 10 TWh naturgas per år i Sverige. Förutom en mindre andel biogas har Sverige har ingen egen naturgasproduktion utan är beroende av import.

Vad är fördelarna med naturgas?

Gasen används för att den är enkel att hantera, säker, konkurrenskraftig och mer miljövänlig än olja och kol. I vissa värmeprocesser är naturgas det enda alternativet till olja och har egenskaper som gör att den är att föredra framför el.

Vad har gas med el att göra?

Gas står idag för nästan en cirka en fjärdedel av världens elproduktion och används allt mer. Nya fyndigheter och nya metoder för att utvinna gas har gjort flera länder självförsörjande. Gas kan också transporteras i ledningar och pipelines vilket minskar kostnaden och ökar tillgängligheten.

Hur utvinner man gas?

Naturgas utvinns på ungefär samma sätt som olja, det vill säga antingen via att man borrar ner till en naturgasficka eller genom så kallad fracking.

Hur omvandlas biogas till el?

Biogas kan också användas för produktion av kraftvärme, det vill säga där både el och värme genereras i samma anläggning. Cirka 30-40 procent av energin i bränslet kan utvinnas som el medan resten blir värme. Liksom vid enbart värmeproduktion måste gasen torkas innan användning.

Hur mycket naturgas finns det kvar?

Den lätta gasen sökte sig uppåt genom jordlagren och samlades i stora underjordiska fickor. De nu kända fyndigheterna av naturgas uppgår till flera tusen miljarder kubikmeter och beräknas räcka i minst 60 år.