:

När använder man konto 1790?

Innehållsförteckning:

  1. När använder man konto 1790?
  2. Vilket konto för upplupna intäkter?
  3. Hur bokföra Interimsfordringar?
  4. Vad är syftet med Interimsposter?
  5. När används konto 2990?
  6. När bokas en intäkt?
  7. När ska en kostnad bokföras?
  8. Hur bokföra Interimsskulder?
  9. Vad är syftet med periodisering?
  10. Vad betyder Interimsposter?

När använder man konto 1790?

Upplupna intäkter bokför du i balansräkningen på konto 1790 (Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter). I början på nästa räkenskapsår bokför du återföringen genom att vända på kontona.

Vilket konto för upplupna intäkter?

Upplupna intäkter redovisas i balansräkningen som en interimsfordran. Upplupna intäkter bokförs som kortfristiga fordringar i kontogrupp 17XX, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Hur bokföra Interimsfordringar?

Interimsfordringar är en interimspost och avser förutbetalda kostnader, likaså upplupna intäkter. Dessa periodiseras till den period de hör till, oavsett betalningsskede. En interimsfordring bokförs i de flesta fall på kontogrupp 17, både när det rör sig om en upplupen intäkt eller en förbetald kostnad.

Vad är syftet med Interimsposter?

Interimsposter. Varje periodisering du gör ska bokföras på bestämda konton i balansräkningen. Dessa poster är uppbokade tillfälligt för att i början på nästa period bokas om på deras respektive konton i resultaträkningen.

När används konto 2990?

Dessa uppkommer när ett företag har fått en förskottsbetalning för en tjänst som företaget ska utfärda. Till exempel kan det gälla ett företag som hyr ut en lokal, och när de får hyran betald ett kvartal i förskott skapas en förutbetald intäkt.

När bokas en intäkt?

Intäkter är värdet av prestationer under en period Till skillnad från inkomster och inbetalningar som är kopplade till ett visst belopp och tidpunkt, är en intäkt en periodiserad inkomst. Inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts eller när produkterna som en faktura avser har levererats.

När ska en kostnad bokföras?

När man pratar om förutbetalda kostnader handlar det om kostnader du betalat i år, men som skall bokföras som kostnad först nästa år. Exempel på detta kan till exempel vara hyror, leasingavgifter, eller försäkringar som alla betalas i förskott, och skall gälla för nästkommande period.

Hur bokföra Interimsskulder?

Både interimsskulder och interimsfordringar ska bokföras som periodiseringar, vilket betyder att intäkter bokförs när de faktiskt har intjänats och kostnader bokförs i den period som resursen faktiskt förbrukas eller tjänsten är utförd.

Vad är syftet med periodisering?

Vid bokslut behöver periodiseringar göras så att inkomster och utgifter hamnar i perioder som de har intjänats respektive förbrukats.

Vad betyder Interimsposter?

Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen.