:

När används BBIC?

Innehållsförteckning:

  1. När används BBIC?
  2. Vad är BBIC konceptet?
  3. Vad är grundläggande omsorg?
  4. När kom BBIC?
  5. Vad är BBIC och varför är de viktigt att utgå från det?
  6. Vad är det IBIC?
  7. Vad är omsorgssvikt?
  8. Vad är Omsorgsförmåga?
  9. Är BBIC evidensbaserat?
  10. Vilka är barnets allra mest grundläggande behov?

När används BBIC?

Barns behov i centrum, BBIC, är ett verksamhetssystem som Socialtjänsten i Sverige använder sig av i utredning av barns sociala situation samt vid uppföljning av barnets situation då det finns insatser från socialtjänsten.

Vad är BBIC konceptet?

BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för hur en Licenstagare ska arbeta enligt BBIC. BBIC omfattar stöd till socialtjänstens arbete med myndighetsutövning rörande barn och unga. I BBIC ingår inte stöd till utförare för socialtjänst, familjerätt eller myndighetsutövning enligt LSS.

Vad är grundläggande omsorg?

Att få god omsorg som barn utgör en skyddsfaktor för barnet både på lång och kort sikt. ... Grundläggande omsorg om barnet handlar också om att barnet får den vård den har rätt till. Det genom att föräldrarna har kontakt med barnavårdscentralen för råd om barnets utveckling, beteende och sjukdomar.

När kom BBIC?

Avsaknaden av väl fungerande it-stöd för BBIC har varit ett problem sedan lanseringen år 2006 och fortfarande finns det stora brister i många kommuners it-stöd.

Vad är BBIC och varför är de viktigt att utgå från det?

Barns behov i centrum, BBIC, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. ... BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det visionära målet i BBIC är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som alla barn och unga i samhället.

Vad är det IBIC?

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt för dig som arbetar med personer som behöver stöd i sitt dagliga liv oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vad är omsorgssvikt?

När föräldrar inte har förmåga att ta hand om sitt barn kan det ta olika uttryck. Barn som lever i omsorgssvikt har ofta ett avvikande beteende, men kan även visa kroppsliga tecken på försummelse. Alla tecken på att ett barn försummas är allvarliga, en anmälan till socialtjänsten ska alltid övervägas.

Vad är Omsorgsförmåga?

Föräldrarnas omsorgsförmåga En lyhörd förälder reagerar på barnets signaler och förstår snabbt och rätt vad barnet signalerar och har förmåga att ändra och ställa tillrätta (reparera) när det trots alla goda avsikter ändå blir fel ibland.

Är BBIC evidensbaserat?

Grundprinciperna och triangeln är kärnan Utgångspunkten i BBIC är nio grundprinciper som ska ligga till grund för socialtjänstens arbete med barn och unga. ... göra barnet, familjen och nätverket delaktiga. ske i samverkan med andra professioner och verksamheter. bygga på en evidensbaserad praktik.

Vilka är barnets allra mest grundläggande behov?

Barnet kan ha svårt att knyta an Det är vanligt att barnet har bott sin första tid på ett eller flera barnhem eller i fosterfamilj. De mest grundläggande behoven såsom närhet, mat och skötsel kan därför barnet ha fått från många olika personer.