:

Vad är bygghandlingar 90?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är bygghandlingar 90?
 2. Vad visar en Förteckningsritning?
 3. Vad ska ingå i bygghandling?
 4. Vilka är de tre vanligaste benämningarna för handlingarnas status?
 5. Vad betyder bh90?
 6. Vad är Handlingsförteckning?
 7. Vad är sammanställningsritning?
 8. Vad är en Uppställningsritning?
 9. Vilka handlingar ingår i ett förfrågningsunderlag?
 10. Vad är projekteringsskedet?

Vad är bygghandlingar 90?

Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt.

Vad visar en Förteckningsritning?

Förteckningsritning är den ritning som redovisar mått och utförandedata hos flera komponenter av en viss typ. Om ett projekt exempelvis innehåller flera olika dörrar redovisas samtliga dörrar i dörrförteckningen, där varje unik dörr utgör en komponent av typen dörrar.

Vad ska ingå i bygghandling?

Vad är bygghandlingar? Bygghandlingar är ritningar. Ritningarnas kvalité och noggrannhet skall vara såpass hög att entreprenören ska kunna genomföra projektet endast utifrån dessa arkitektritningar. Material, dimensioner och utförande beskrivs i dessa bygghandlingar.

Vilka är de tre vanligaste benämningarna för handlingarnas status?

Dessa fyra skeden presenteras nedan.

 • Förstudie (Behovsutredning)
 • Projektering (Produktbestämning)
 • Produktion (Produktframtagning)
 • Förvaltning (Produktanvändning)

Vad betyder bh90?

Bygghandlingar 90 är en serie på åtta handböcker som beskriver hur olika bygghandlingar bör utformas utifrån den svenska byggsektorns rekommendationer. Gemensamma spelregler är en förutsättning för att lyckas med ett byggprojekt.

Vad är Handlingsförteckning?

Handlingsförteckning Mallen ”BEAst Handlingsförteckning” ska användas för att möjliggöra hyperlänkar till olika typer av dokument som ritningar, rumsbeskrivning, kulörbeskrivning etc. Datum uppdateras vid varje publicering av dokumentet och avser senaste publicering.

Vad är sammanställningsritning?

Med sammanställningsritning menas en ritning som redovisar ingående delars läge, omfattning och inbördes samband samt hänvisning och måttsättning.

Vad är en Uppställningsritning?

Uppställningsritningar är sammanställningar/specifikationer över olika produkter (sakvaror) som ingår i projektet och brukar finnas för bl. a. dörrar och fönster samt för inredning till bl.

Vilka handlingar ingår i ett förfrågningsunderlag?

Vad är ett förfrågningsunderlag?

 • krav på leverantören.
 • krav på varan eller tjänsten (även kallat teknisk specifikation eller kravspecifikation)
 • en modell för hur inkomna anbud ska utvärderas (tilldelningsgrund med tilldelningskriterier för anbudsutvärdering)
 • kontraktsvillkor.

Vad är projekteringsskedet?

Under projekteringsprocessen fattas flera beslut av olika slag, vilka både kan beröra specifika operativa moment, men även projektet som helhet. Flera beslut fattas redan i det initiala skedet under projekteringsprocessen i samband med att det görs en utredning av arbetet som ska utföras.