:

Vad kostar det att söka bygglov Göteborg?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar det att söka bygglov Göteborg?
  2. Vad kräver bygglov Göteborg?
  3. Hur lång tid tar det att få bygglov i Göteborg?
  4. Vad kostar ett bygglov fritidshus?
  5. Varför tar bygglov så lång tid?

Vad kostar det att söka bygglov Göteborg?

Det billigaste kostade 1 500 kr, det dyraste 3 800 kr, snittet är 2 800 kr för ett bygglov för småhus.

Vad kräver bygglov Göteborg?

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller ändra användningen av en byggnad, lokal eller bostad. Dessutom krävs oftast bygglov för fasadförändringar, skyltar, murar, plank och inglasning av balkonger.

Hur lång tid tar det att få bygglov i Göteborg?

Hur lång tid tar det? Enligt plan- och bygglagen ska en bygglovsansökan handläggas inom tio veckor. Om tidsfristen överskrivs, reduceras avgiften för sökande med en femtedel för varje vecka som handläggningstiden överskrids. Handläggningstiden räknas från den dag ansökan kommit in.

Vad kostar ett bygglov fritidshus?

Exempel på kostnad för bygglov: Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus, tvåbostadshus eller fritidshus med högst två bostäder inom detaljplanerat område kostar 24 500 kr, och utanför detaljplanerat område kostar bygglovet 29 000 kr.

Varför tar bygglov så lång tid?

Om byggnadsnämnden behöver mer tid för att utreda ditt ärende kan det ta längre tid, men inte mer än 20 veckor totalt. Byggnadsnämnden ska i vissa fall underrätta sakägare, till exempel grannar, som berörs av ansökan och ge dem tillfälle att ge synpunkter.