:

Hur funkar det med bygglov?

Innehållsförteckning:

 1. Hur funkar det med bygglov?
 2. Vilka fattar beslut om bygglov?
 3. Hur anmäler man svartbygge?
 4. Hur lång tid tar det att få ett bygglov?
 5. Vad behövs för att få Startbesked?
 6. När får man börja bygga bygglov?
 7. Vilka handlingar krävs ifråga om ansökan om bygglov?
 8. Vad händer när man fått bygglov?

Hur funkar det med bygglov?

Ett bygglov är ett tillstånd du ansöker om när du ska bygga nytt, bygga om, bygga ut eller förändra en byggnad. Bygglov regleras i plan- och bygglagen och enligt den ska varje kommun ha en byggnadsnämnd som jobbar med frågor kring just bygglov. ... Planering hittar du hos din kommunens kontor eller på deras webbplats.

Vilka fattar beslut om bygglov?

Byggnadsnämnden i kommunen prövar ansökningar om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. För att byggnadsnämnden ska kunna pröva en ansökan ska den innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som behövs. Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked skyndsamt.

Hur anmäler man svartbygge?

En anmälan om svartbygge kan du göra anonymt om du vill. Tänk på att du inte får lämna personuppgifter, e-postadress, eller adress om du vill vara anonym. Anonyma anmälningar görs helst via telefonsamtal till kundtjänst. De handlingar som skickas till oss är nämligen offentliga.

Hur lång tid tar det att få ett bygglov?

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till miljö- och byggnämnden. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden räknas från den dag då samtliga behövliga uppgifter kom in till miljö- och byggnämnden.

Vad behövs för att få Startbesked?

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän Myndighetsenheten-bygg har gett ett startbesked. För att ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

När får man börja bygga bygglov?

Du får börja bygga först fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts och när du har fått ett startbesked. Det framgår av bygglovsbeslutet om ett tekniskt samråd ska hållas i ditt ärende och du kommer i så fall en kallelse.

Vilka handlingar krävs ifråga om ansökan om bygglov?

De handlingar som vanligtvis krävs vid ansökan om bygglov är:

 • Blankett - Ansökan om bygglov.
 • Blankett - Teknisk beskrivning.
 • Situationsplan, skala 1:500.
 • Planritning, skala 1:100.
 • Fasadritning, skala 1:100.
 • Sektionsritning, skala 1:100.
 • Eventuellt nybyggnadskarta.
 • Eventuellt anmälan om kontrollansvarig.

Vad händer när man fått bygglov?

Att du fått ditt bygglov beviljat betyder inte att du får sätta igång med ditt byggprojekt. Sedan får du inte börja bygga förrän beslutet har vunnit laga kraft. Du behöver först också få ett startbesked. I vissa fall krävs det ett tekniskt samråd.