:

Vad kan regleras i Exploateringsavtal?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan regleras i Exploateringsavtal?
  2. När skrivs Exploateringsavtal?
  3. Vad betyder Exploateringsavtal?
  4. Vad är exploatören?
  5. Vad består en detaljplan av?
  6. Vad är ett genomförandeavtal?
  7. Vad händer efter markanvisning?
  8. Vad är Exploateringsbidrag?
  9. Vad är Exploateringskostnad?
  10. Vilka handlingar består detaljplanen av?

Vad kan regleras i Exploateringsavtal?

I bestämmelserna om exploateringsavtal står att avtalet får reglera åtagande för en exploatör att ”vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder”.

När skrivs Exploateringsavtal?

Exploateringsavtal ingås innan kommunen antar detaljplanen, eftersom exploatörens incitament att ingå exploateringsavtal efter detaljplanens antagande är begränsade. Exploateringsavtal är en form av genomförandeavtal. ... När kommunen äger den mark som ska exploateras skrivs ett markanvisningsavtal.

Vad betyder Exploateringsavtal?

Ett exploateringsavtal är i grunden en överenskommelse om att genomföra en detaljplan och eventuell medfinansieringsersättning mellan en kommun och en exploatör som äger marken.

Vad är exploatören?

Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande av en detaljplan mellan en kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen. ... Benämningen exploatör används fortsättningsvis i riktlinjerna som ett gemensamt begrepp för en byggherre eller en fastighetsägare.

Vad består en detaljplan av?

En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Planbeskrivningen är till för att förklara bakgrund, bestämmelser och genomförande samt konsekvenser av genomförande av detaljplanen.

Vad är ett genomförandeavtal?

De avtal som ingås mellan en kommun och en exploatör (byggherre) i samband med en markexploatering går gemensamt under benämningen genomförandeavtal. Syftet med genomförandeavtalen är att klargöra förutsättningarna för markexploateringen och reglera det inbördes ansvaret parterna emellan.

Vad händer efter markanvisning?

Om kommunen och byggherren under förhandlingsprocessen enas om formerna för en kommande exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund för ett marköverlåtelseavtal som tecknas mellan parterna. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

Vad är Exploateringsbidrag?

Ett exploateringsbidrag kan då sägas vara en form av gatukostnad som ska betalas till kommunen för investeringar i allmän infrastruktur som projektet har nytta av. I exploateringsavtal bestäms också om och hur exploatör ska ställa säkerhet för ersättningen m.m..

Vad är Exploateringskostnad?

Med exploateringskostnader avser jag här de kostnader som följer av att ett samhälle planläggs och byggs ut. Exploatören svarar för de kostnader som följer av planläggning och bygglovsprövning, d.v.s. den myndighetsutövning som krävs för att skapa de eftertraktade byggrätterna.

Vilka handlingar består detaljplanen av?

Handlingar. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser och en planbeskrivning. Plankartan skall visa för vilket område detaljplanen gäller.