:

Vad säger forskningen om individens möjligheter att lära och använda flera språk?

Innehållsförteckning:

  1. Vad säger forskningen om individens möjligheter att lära och använda flera språk?
  2. Vad säger forskningen om flerspråkighet i förskola skola?
  3. Vilka andra anledningar till Kodväxling kan det finnas?
  4. Vad säger forskningen om att bara prata sitt modersmål?
  5. Varför det är bra att kunna flera språk?
  6. Varför är det viktigt med flerspråkighet?
  7. Vad säger forskningen om flerspråkighet?
  8. Vad visar forskningen angående hur undervisningen bäst kan organiseras och genomföras för att gynna elevers flerspråkighet?
  9. Kan man ha två modersmål?

Vad säger forskningen om individens möjligheter att lära och använda flera språk?

Internationellt sett finns i Sverige ett relativt starkt lagstadgat stöd för flerspråkighet. Alla som är bosatta i Sverige ska med grund i Språklagen (SFS2009:600) ges möjlighet att både ”lära sig, utveckla och använda svenska” och ges möjlighet ”att utveckla och använda sitt modersmål”.

Vad säger forskningen om flerspråkighet i förskola skola?

Flerspråkiga barn ska få utveckla sitt modersmål Forskning visar att barn som får förutsättningar att utveckla sitt modersmål också har bättre möjligheter att lära sig svenska. Förskolan ska bidra till att utveckla ett barns modersmål.

Vilka andra anledningar till Kodväxling kan det finnas?

– Det finns många olika anledningar till att man byter språk, Det kan vara att man har den relationen med inom sin familj till exempel, att man uttrycker sig bättre på det ena språket. Eller så lånar man över ord för att man saknar en bra motsvarighet på det ena språket.

Vad säger forskningen om att bara prata sitt modersmål?

– De delar i hjärnan som är aktiva vid språkanvändning är aktiva oavsett vilket språk du använder. ... Förstår man till exempel abstrakta begrepp på sitt modersmål är det mycket lättare att lära sig dem på det nya språket också. – Om barnen får stöd i sitt förstaspråk i skolan kommer de att lära sig svenska fortare.

Varför det är bra att kunna flera språk?

Ju fler språk du förstår, desto större blir din värld och dina möjligheter att ta del av den. Att kunna flera språk ger dig fler sätt att tänka och att ta del av andras tankar från när och fjärran, nutid och dåtid. Fler språk hjälper dig att utveckla nya sidor hos dig själv och att nå din fulla potential.

Varför är det viktigt med flerspråkighet?

Modersmålet har stor betydelse för en elevs språkliga, känslomässiga sociala och intellektuella utveckling och framgång och det är viktigt att både de flerspråkiga barnen, deras föräldrar, skolan och samhället vet och förstår detta och ser till att barn kan behålla och utveckla sina modersmål.

Vad säger forskningen om flerspråkighet?

Forskningen har visat att barn som växer upp som flerspråkiga är mer kreativa, får lättare att ta till sig nya språk och har en större metaspråklig medvetenhet. Den metaspråkliga medvetenheten innebär att barnen i större utsträckning kan diskutera och reflektera kring språket och inte bara använda det.

Vad visar forskningen angående hur undervisningen bäst kan organiseras och genomföras för att gynna elevers flerspråkighet?

Flera forskare påpekar hur viktigt det är att lärarna är medvetna om att flerspråkiga elevers kunskapsutveckling sker i alla ämnen under hela skoldagen. Forskarna anser även att eleverna ska involveras språkligt i undervisningen.

Kan man ha två modersmål?

Familjer kan vara två- eller flerspråkiga på många olika sätt. Båda föräldrarna kan ha ett gemensamt modersmål som är ett annat språk än svenska, t ex somaliska. En förälder kan ha sitt ursprung i ett land där man talar ett språk hemma och ett annat i skolan, t ex kurdiska hemma och turkiska i skolan.