:

Hur många ärenden har en LSS handläggare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många ärenden har en LSS handläggare?
  2. Vem beviljar LSS insatser?
  3. Vilka lagar styr när en person har en varaktig funktionsnedsättning?
  4. Vad ska man tänka på inom LSS?
  5. Vilka är de tre Personkretsarna inom LSS?

Hur många ärenden har en LSS handläggare?

Tillsynen omfattar en granskning av 481 ärenden som rör både barn och vuxna som har sökt insatserna kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice och/eller korttidsvistelse. Även intervjuer med ledning och personal samt enkätsvar från enskilda som har ansökt en insats är underlag för rapporten.

Vem beviljar LSS insatser?

Innan kommunen kan fatta beslut om en insats enligt LSS behöver socialtjänsten få in en ansökan om insats. Socialtjänsten gör sedan en utredning som ligger till grund för ett skriftligt beslut. Den enskilde bör få möjlighet att vara delaktig genom hela processen och i hur insatserna utformas.

Vilka lagar styr när en person har en varaktig funktionsnedsättning?

Det finns två två viktiga lagar som gäller när kommuner ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning: Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du som behöver stöd från samhället kan vända dig till Socialtjänsten i din kommun eller stadsdel.

Vad ska man tänka på inom LSS?

Personerna ska kunna få den hjälp de behöver i det dagliga livet och även kunna påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. De bärande principerna i lagen är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Vilka är de tre Personkretsarna inom LSS?

Lagrum – LSS

  • Personkrets 1: personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2: personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.