:

Hur långt får ett Gymnasiearbete vara?

Innehållsförteckning:

  1. Hur långt får ett Gymnasiearbete vara?
  2. Hur börjar man ett Gymnasiearbete?
  3. Hur skriver man innehållsförteckning Gymnasiearbete?
  4. Vad ska finnas med i bakgrund Gymnasiearbete?
  5. Hur skriver man en inledning till ett Gymnasiearbete?

Hur långt får ett Gymnasiearbete vara?

Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att eleven är förberedd för att arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot.

Hur börjar man ett Gymnasiearbete?

Presentera ämnet och varför du valde det. Beskriv hur du fick idén till gymnasiearbetet och frågeställningen. Försök att väcka läsarens intresse. Under rubriken syfte och frågeställning/ frågeställningar presenterar du ditt syfte och den/de frågeställningar du tänker undersöka och vad du ville uppnå med ditt arbete.

Hur skriver man innehållsförteckning Gymnasiearbete?

Innehållsförteckning med sidhänvisning. Infoga ett sidhuvud med rapportens namn, ditt/era namn, skolans namn, datum. Infoga sidnummer, börja efter försättsbladet. En genomgång av vad som finns bakom rubrikerna följer nu, med exempel för att leda dig i ditt skrivande.

Vad ska finnas med i bakgrund Gymnasiearbete?

I syftet skall det framgå vad det är du vill undersöka. Du skall också presentera vilka avgränsningar som gjorts och varför. Problematisera ditt syfte så att det inte bara blir en beskrivning av ett fenomen/företeelse. Det kan vara en fördel att formulera ditt syfte som en att-sats.

Hur skriver man en inledning till ett Gymnasiearbete?

En bra inledning ska väcka intresse och leda in läsaren i ämnet. Ögonblicksbilder, människoöden eller välfunna citat är bara några exempel på hur en text kan inledas. Efter det inledande stycket presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. De kallas även problemformulering och delfrågeställningar.