:

Är det bra att ta antidepressiva?

Innehållsförteckning:

  1. Är det bra att ta antidepressiva?
  2. Vad händer om man råkar ta dubbel dos sertralin?
  3. Vilka är olika typer av antidepressiva läkemedel?
  4. Kan alkohol förstärkas av antidepressiva läkemedel?
  5. Vad är tricykliska antidepressiva?

Är det bra att ta antidepressiva?

Överläkaren Peik Gustafsson säger att antidepressiva läkemedel främst bör rekommenderas vid allvarliga depressioner. – Det finns rapporter på att antidepressiva är bra vid svårare fall. Men när det handlar om lindrigare depressioner har de inte alltid så gynnsam effekt, säger han.

Vad händer om man råkar ta dubbel dos sertralin?

Ring omgående Giftinformation eller sjukhus/läkare för råd om vad som behöver göras. Invänta aldrig förgiftningssymtom. Uppsök alltid sjukhus vid avsiktlig överdosering. Vid tilltagande slöhet, medvetslöshet, kramper, andningssvårigheter eller andra uttalade symtom ring 112 för ambulans.

Vilka är olika typer av antidepressiva läkemedel?

  • Det finns flera olika grupper av antidepressiva läkemedel: 1 selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI 2 selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare, SNRI 3 tricykliska antidepressiva, TCA 4 övriga antidepressiva läkemedel.

Kan alkohol förstärkas av antidepressiva läkemedel?

  • Alkohol kan förstärka vissa biverkningar av antidepressiva läkemedel. Om läkemedlet till exempel ger dåsighet, kan den förstärkas av alkohol. Även reaktioner som förvirring har förekommit hos personer som har druckit alkohol vid behandling med antidepressiva läkemedel. Alkohol eller andra droger kan göra att du mår sämre psykiskt.

Vad är tricykliska antidepressiva?

  • Tricykliska antidepressiva, TCA, brukar mest användas vid svår depression eller om andra läkemedel inte fungerat tillräckligt bra. Detta gäller den vanligaste formen av depression, som brukar kallas egentlig depression. Du får en annan läkemedelsbehandling om du har en depression i samband med bipolär sjukdom.