:

Varför infördes diskrimineringslagen?

Innehållsförteckning:

 1. Varför infördes diskrimineringslagen?
 2. Hur uppstår diskriminering?
 3. Vad fanns innan diskrimineringslagen?
 4. Är diskrimineringslagen dispositiv?
 5. När skapades diskrimineringslagen?
 6. När gäller diskrimineringslagen?
 7. Vilka är de olika diskrimineringsgrunderna?
 8. Vad får man för straff om man diskriminerar?

Varför infördes diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hur uppstår diskriminering?

Diskriminering kan handla om att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Bristande tillgänglighet i affären eller på bussen kan också vara diskriminering. Det kan också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan eller där du handlar.

Vad fanns innan diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen (2008:567) trädde i kraft den 1 januari 2009 och ersatte många av de tidigare lagar som på det civilrättsliga området reglerade diskriminering.

Är diskrimineringslagen dispositiv?

Lagen är tvingande 3 § Ett avtal som inskränker någons rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag är utan verkan i den delen.

När skapades diskrimineringslagen?

Diskrimineringslag (2008:567) Svensk författningssamling :567 t.o.m. SFS - Riksdagen.

När gäller diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering inom en rad olika samhällsområden. Det gäller till exempel när du handlar i en butik, söker bostad eller när du går till doktorn.

Vilka är de olika diskrimineringsgrunderna?

Diskrimineringsgrunder

 • Kön.
 • Könsidentitet eller könsuttryck.
 • Etnisk tillhörighet.
 • Religion eller annan trosuppfattning.
 • Funktionsnedsättning.
 • Sexuell läggning.
 • Ålder.

Vad får man för straff om man diskriminerar?

Olaga diskriminering Ett hatbrott blir det om diskrimineringen är på grund av din ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung, trosbekännelse eller sexuella läggning. ... Straffet för olaga diskriminering är böter eller fängelse i högst ett år.